Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Promocja książki Kraków–Metropolia, t. II, Dylematy rozwoju
2017-12-21
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Księgarnia Akademicka
zapraszają w dniu 10 stycznia (środa) 2018 roku na promocję książki Kraków–Metropolia, t. II, Dylematy rozwoju
pod redakcją Jacka Purchli

W dyskusji wezmą udział: prof. dr hab. Jerzy Hausner, architekt Janusz Sepioł i prof. UP dr hab. Łukasz T. Sroka

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Rynek Główny 35, Kraków
Sala Miedziana
10 stycznia (środa) 2018, godz. 18.00
Spotkanie poświęcone pamięci Profesora Jana M. Małeckiego
2017-12-19

We wtorek 19 grudnia 2017 r. w ramach odczytów naukowych Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Jana M. Małeckiego. W spotkaniu udział wzięli: prof. Czesława Żuławska, prof. Feliks Kiryk oraz prof. Jerzy Wyrozumski. Spotkanie poprowadzłi prof. Jacek Purchla.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
ul. św. Jana 12
godz. 17.15

Prof. Jacek Purchla odznaczony Krzyżem Honorowym za Naukę i Sztukę pierwszej klasy
2017-12-18
Prof. Jacek Purchla odebrał w dniu 12 grudnia 2017 Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse (Krzyż Honorowy za Naukę i Sztukę I Klasy) przyznawany przez prezydenta Republiki Austrii za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki i nauki.
Wręczający wyróżnienie - dr Emil Brix i dr Erhard Busek – przypomnieli liczne zasługi profesora Purchli dotyczące współpracy polsko-austriackiej, w tym czteroletni projekt badawczy Mit Galicji zakończony wystawą pokazywaną w Galerii MCK i Wien Museum.
Jednym z pierwszych laureatów tego odznaczenia był Jan Matejko.

Link do zdjęć
Dyskusja panelowa „Mieszkańcy czy turyści – dla kogo centrum Krakowa?”
2017-12-14
W dn. 14 grudnia 2017 r. z inicjatywy Koła Geografów Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ im. Ludomira Sawickiego we współpracy z fundacją „Napraw Sobie Miasto” oraz inicjatywą „Chodźże do kina Ars” w kinie Ars odbył się pokaz filmu dokumentalnego na temat turystyfikacji Barcelony oraz dyskusja panelowa pt. „Mieszkańcy czy turyści – dla kogo centrum Krakowa?”. Wśród panelistów moderowanego przez dr hab. K. Gwosdza spotkania znaleźli się dr hab. Marta Smagacz (UJ), dr Robert Pawlusiński (UJ) oraz dr hab. Monika Murzyn-Kupisz (UEK).
Prezentacja Raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce
2017-12-12
12 grudnia 2017 roku w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, odbyła się uroczysta prezentacja publikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pt. Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce (księgi A i C).

W programie promocji przewidziano trzy wystąpienia okolicznościowe. Jednym z nich było wystąpienie prof. Jacka Purchli kierownika Zespołu ds. Założeń Kompleksowego Raportu o Stanie Zachowania Zabytków Nieruchomych.

Szczegółowe informacje na stronie NID


Doktorat Honoris Causa Politechniki Lwowskiej dla Profesora Jacka Purchli
2017-12-04
Profesor Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej UEK, został uhonorowany Doktoratem Honoris Causa Politechniki Lwowskiej, najwyższą godnością, jaką uniwersytet może nadać uczonemu. Przyznanie tego wyróżnienia jest potwierdzeniem uznania lwowskiego środowiska naukowego dla osiągnięć profesora Purchli na arenie międzynarodowej, przede wszystkim w związku z jego pracą badawczą w trzech obszarach: historii sztuki, historii architektury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W jednomyślnej uchwale senatu Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska przypomniano m.in. zasługi profesora Jacka Purchli w podjęciu przed ponad ćwierćwieczem pionierskich wówczas badań nad architekturą i urbanistyką Lwowa w XIX i XX wieku i nad rozwojem stolicy Galicji. Prawie 50 publikacji, których autorem lub współautorem jest profesor Purchla, poświęconych zostało rozwojowi Lwowa i jego architekturze oraz roli Politechniki w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Lwowa i Galicji.  Podkreślono również zasługi profesora Purchla jako przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO na polu ochrony dziedzictwa kulturowego.
W uzasadnieniu nadania tego zaszczytnego tytułu  przypomniano również wieloletnie działania Profesora na rzecz zbliżenia Polaków i Ukraińców poprzez prowadzenie dialogu, otwartej dyskusji i współpracy, a przede wszystkim budowanie postawy wzajemnego szacunku i zrozumienia. Wymiernym przykładem tej pracy jest między innymi organizacja licznych konferencji, seminariów i wystaw, a także programy edukacyjne i stypendialne, jakie od ponad 25 lat organizuje kierowane przez profesora Purchlę Międzynarodowe Centrum Kultury, a w których wielokrotnie mieli okazję wziąć udział również pracownicy Politechniki Lwowskiej.
Politechnika Lwowska od 1844 roku była najstarszą, a na przełomie XIX i XX wieku jedyną polską uczelnią techniczną i stała się alma mater elit II Rzeczypospolitej, z premierami Jędrzejem Moraczewskim i Kazimierzem Bartlem oraz z generałem Władysławem Sikorskim na czele. Dziś jest jednym z trzech największych i najważniejszych uniwersytetów Ukrainy i liczy 35 tysięcy studentów. Warto też przypomnieć, że już w 1912 roku doktorat honorowy Politechniki Lwowskiej – jako pierwsza - przyjęła Maria Curie-Skłodowska, a w roku 2015 senat Politechniki uhonorował nim profesora Leszka Balcerowicza.


Udział w konferencji - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-12-03
W dniu 4 grudnia 2017 r. prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz 4.12.2017 r. wzięła udział w konferencji „Po co Polakom dziedzictwo? Współczesna rola i znaczenie dziedzictwa w badaniach społecznych" zorganizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Instytutem Socjologii UJ. Prof. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. „Potencjał społeczno-ekonomicznego oddziaływania dziedzictwa kulturowego i wyzwania w jego badaniu”.

Program konferencjiUdział prof. Jacka Purchli w 39. Konferencji Generalnej UNESCO
2017-11-15
W dniach 14–15 listopada prof. Jacek Purchla, przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, bierze udział w 21. Zgromadzeniu Ogólnym Państw-Stron Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, które odbywa się w Paryżu, w  ramach 39. Konferencji Generalnej UNESCO.  
Jednym z punktów paryskich obrad jest raport z 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, który prof. Purchla, jako jej przewodniczący, przedstawi na zakończenie polskiej prezydencji w Komitecie.  W wyniku 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbyła się w lipcu tego roku w Krakowie, Lista Światowego Dziedzictwa liczy 1073 wpisy ze 167 krajów. Obszerny dokument końcowy 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, dotyczy ponad 250 różnych decyzji podjętych w czasie krakowskich obrad.

41 sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa uznaje się już dziś za przełomową i niewątpliwy sukces polskiej prezydencji w Komitecie ze względu na kilka aspektów:
-  sesja krakowska zostanie zapamiętana jako otwarcie na dialog pomiędzy rządami państw stron Konwencji, a społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi, przedstawiciele tych ostatnich zostali dopuszczeni do udziału w sesji krakowskiej w znacznie większym stopniu niż to miało miejsce dotychczas,
- precedensem w historii Konwencji UNESCO  było zorganizowane w czasie sesji z inicjatywy prof. Purchli spotkanie Komitetu z przedstawicielami wielu organizacji pozarządowych w sprawie otwarcia dialogu nad włączeniem społeczeństwa obywatelskiego w proces ochrony zasobów Światowego Dziedzictwa UNESCO.  Wnioski z tej debaty znalazły się w dokumencie końcowym krakowskiej sesji,
-  w lipcu 2017 w Krakowie Komitet podjął również decyzję o stworzeniu International Indigenous Peoples Forum on World Heritage.  Jego celem jest identyfikacja, ochrona i zarządzanie miejscami Światowego Dziedzictwa – tymi już wpisanymi, i tymi które powinny być wpisane – w dialogu z rdzenną ludnością,
- za sukces krakowskiej Sesji uznaje się również  Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa, zorganizowane w Krakowie po raz pierwszy z inicjatywy Polski jako gospodarza spotkania. Jednym z głównych  rezultatów Forum było przygotowanie przez zarządców stanowiska definiującego potrzeby w zakresie skutecznego  zarządzania miejscami wpisanymi na listę UNESCO,
- zorganizowano również program World Heritage Young Professionals Forum – organizatorzy: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie wspólnie z PK ds. UNESCO. Wzięli w nim udział młodzi eksperci z 32 krajów, zajmujący się ochroną dziedzictwa. Owocem dziesięciodniowych warsztatów było stworzenie Deklaracji, stanowiącej przesłanie na temat tego, co robić wobec zjawiska niszczenia miast, skierowanej do wszystkich uczestników 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Deklaracja, wykorzystując polskie doświadczenie odbudowy Warszawy po II wojnie światowej, pokazała światu, że jest wyjście z tak wielkiego nieszczęścia, jakim jest całkowite zniszczenie miasta (tu w przypadku konfliktu zbrojnego). Ma to szczególnie aktualne znaczenie w kontekście dzisiejszej tragedii Aleppo.

Krakowskie obrady relacjonowało 200 dziennikarzy z całego świata – była to spektakularna, o globalnym zasięgu, promocja Krakowa.


(skrót za MCK)

21. Zgromadzenie Ogólne Państw-Stron Konwencji

41. Sesja Komitetu Światowego UNESCO 20-12 lipca 2017 Kraków
Nowość wydawnicza
2017-10-23

Tytuł: KRAKÓW - METROPOLIA. T. II. Dylematy rozwoju
Redakcja: Jacek Purchla
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Termin wydania: październik 2017

SPIS TREŚCI

Jacek Purchla
Dzielnicowe dylematy Krakowa 1791-1991

Krzysztof Broński
Rozwój sektora usług finansowych w Krakowie w drugiej połowie XIX wieku (zarys problematyki)

Andrzej Laskowski
„Bez wahania przy Krakowie”. Zakrzówek – X dzielnica Wielkiego Krakowa

Michał Wiśniewski
Rozwój architektury Krakowa w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku
a metropolitalne funkcje miasta

Monika Murzyn-Kupisz
Znaczenie historycznej dzielnicy Kazimierz jako kwartału kultury w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Dominika Hołuj
Budżet obywatelski jako barometr oczekiwań mieszkańców względem przekształceń przestrzeni publicznych Krakowa

Indeks osobowy
Udział w konferencji - prof. Jacek Purchla
2017-10-22
W dniu 23.10.2017 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU zorganizował konferencję poświęconą pamięci Juliana Dunajewskiego „Prace i trudy polityczne wielkiego męża”. Podczas konferencji prof. Jacek Purchla wygłosił referat pt. „Julian Dunajewski i jego Kraków”.
Podczas konferencji referaty wygłosili również: prof. dr hab. Dariusz Grzybek, prof. dr hab. Waldemar Łazuga i prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Julian Dunajewski: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny ekonomisty, mąż stanu,
poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie, poseł do austriackiej Rady Państwa, a w latach 1880–1891 minister skarbu Austrii


Udział w konferencji - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-10-22
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UEK wzięła udział w konferencji "Dziedzictwo we współczesnym świecie" zorganizowanej w dniach 19-20.10.2017 r. przez Instytut Archeologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.  M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat plenarny pt. "Dziedzictwo kulturowe jako zasób w rozwoju lokalnym: uwarunkowania i konteksty zrównoważonego wykorzystania" oraz uczestniczyła jako panelista w dyskusji końcowej podsumowującej konferencję.
Strona konferencji
Udział w warsztatach - dr Dominika Hołuj
2017-10-20
W dniu 16 października dr Dominika Hołuj uczestniczyła w warsztatach podsumowujących projekt pn. Otwarte Sąsiedztwo. Współzarządzanie przestrzenią miejską w partnerstwie publiczno-społecznym na przykładzie osiedla Jazdów w Warszawie. Celem projektu jest wypracowanie modelu społecznościowego zarządzania przestrzenią. Przedmiotem spotkania były kwestie organizacyjne i prawne definiujące model współzarządzania.
Organizatorem spotkania byli: Stowarzyszenie Kulturotwórcze MiastodwaSTOWARZYSZENIE BADAWCZO-ANIMACYJNE FLÄNEURSTOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW DOMKÓW FIŃSKICH JAZDÓW.

Prof. Jacek Purchla na Forum w Pekinie
2017-09-22
Na zaproszenie Chińskiego Narodowego Komitetu ds. UNESCO prof. Jacek Purchla - Przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, wziął udział w odbywającym się w Pekinie 2017 Taihe Forum on the Protection of World Ancient Civilizations, podczas którego eksperci z całego świata dyskutują nad najlepszymi sposobami ochrony dziedzictwa pozostawionego przez cywilizacje starożytne.
Akademia Dziedzictwa
2017-09-22
TRWA NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE
AKADEMIA DZIEDZICTWA 2017-2018

Uwaga: zostały ostatnie wolne miejsca!

Trwa nabór do 12. edycji Akademii Dziedzictwa – dwusemestralnych  studiów  podyplomowych  poświęconych zarządzaniu dobrami kultury oraz promocji dziedzictwa kulturowego.
Adresatami studiów są pracownicy administracji publicznej, służby ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy i pracownicy placówek kulturalnych, oraz organizatorzy turystyki kulturowej.

Szczegółowe informacje
Udział w konferencji - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-09-20
Konferencja - MIASTO I KULTURA, Wrocław 20-22 września

Prof. UEK Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji pt. Miasto i Kultura [City and  Culture] . Konferencja odbyła się we Wrocławiu w dniach 20-22.09. 2017. W trakcie konferencji, we współautorstwie z J. Działkiem z UJ, prof. Murzyn-Kupisz  zaprezentowała referat: Artyści a miasto: możliwe ujęcia i wyzwania w badaniu obecności artystów w mieście [Artists and city: possible takes and challenges in investigating the presence of artists in the city].

Program konferencji
Udział w konferencji - dr Piotr Miodunka
2017-09-15

Dr Piotr Miodunka uczestniczył w po raz trzeci w cyklicznej konferencji Rural History, która miała miejsce w Leuven w dniach 11-14 września 2017 r. W panelu nt "The resilience and decline of urban agriculture in European history" wygłosił referat pt "Longue durée in Polish towns: Agriculture from the 16th to the 19th centuries".
Link do strony konferencji

EWACE – Eighth European Workshop on Applied Cultural Economics
2017-09-14

EWACE – Eighth European Workshop on Applied Cultural Economics

Kraków, 7-9 września 2017 r.

Organizator: Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO

Ekonomia kultury jest jednym z nowszych, niezwykle ciekawych pól badawczych w ramach ekonomii, cieszących się rosnącym zainteresowaniem polskich i zagranicznych naukowców. W 2015 r. Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO, którego pracownicy od wielu lat prowadzą badania wpisujące się w ten nurt rozważań ekonomicznych, nawiązał kontakt z najważniejszą światową organizacją naukową skupiającą specjalistów w tej dziedzinie tj. Association for Cultural Economics International (ACEI). W efekcie Zakładowi, kierowanemu przez prof. dr hab. Jacka Purchlę, powierzono zorganizowanie tegorocznej, ósmej już edycji „European Workshop on Applied Cultural Economics” (EWACE).

Założeniem międzynarodowej konferencji, która odbyła się na naszym uniwersytecie w dn. 7-9 września było zainspirowanie dyskusji i wymiany informacji na temat najnowszych ilościowych metod badań w zakresie ekonomii kultury, zarówno w skali mikro, jak i makro. Wydarzenie to stanowiło szansę spotkania różnych pokoleń ekonomistów specjalizujących się w tzw. applied cultural economics – analizach ekonometrycznych i statystycznych rozmaitych kwestii związanych z funkcjonowaniem sektora kultury, produkcją dóbr i usług kultury oraz konsumpcją kulturalną. W ramach tegorocznej odsłony EWACE podjęto m.in. dyskusję nad takimi tematami jak: ekonomiczne aspekty funkcjonowania i konsumpcji oraz wartościowania usług teatralnych oraz muzealnych, popyt na dobra i usługi oferowane przez sektor filmowy oraz sektor wydawniczy, rynek muzyczny, rynek pracy i uwarunkowania ekonomiczne migracji artystów, determinanty i uwarunkowania konsumpcji kulturalnej, w tym skłonność do zapłaty za i uwarunkowania finansowania usług kulturalnych, międzynarodowa wymiana dóbr i usług kultury oraz efektywność ekonomiczna instytucji kultury. W spotkaniu odbywającym się pod patronatem ACEI oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wzięło udział ponad 50 osób z 16 krajów takich jak: Australia, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Niemcy, Polska, Rosja, Słowenia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy. Wśród nich znaleźli się światowej sławy ekonomiści, prekursorzy pewnych nurtów badań ekonomicznych dotyczących kultury tacy jak prof. Ilde Rizzo z Uniwersytetu w Katanii, w zakresie ekonomii dziedzictwa kulturowego czy prof. John O’Hagan z Trinity College w Dublinie w zakresie badań migracji i skupień artystów oraz konsumpcji kulturalnej.

Żywym debatom sprzyjała formuła konferencji. Przygotowane z półrocznym wyprzedzeniem, zaaprobowane przez komitet naukowy konferencji, pełne teksty referatów po każdej prezentacji opatrzone były wcześniej przygotowanym dogłębnym komentarzem przypisanego im recenzenta, a następnie poddane szczegółowej dyskusji. Konferencję w imieniu władz UEK otworzyli prof. dr hab. Janina Filek, Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy oraz prof. dr hab. Jacek Purchla Kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, w ramach której funkcjonuje Zakład Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Ze strony ACEI głosy podczas inauguracji konferencji zabrali prof. Ilde Rizzo przewodnicząca ACEI oraz prof. Antonello Scorcu z Uniwersytetu w Bolonii - jeden z inicjatorów i członków komitetu merytorycznego cyklu EWACE. Po stronie polskiej całościową koncepcję konferencji we współpracy z ACEI opracowała oraz przebieg wydarzenia koordynowała prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz.
W ramach programu towarzyszącego konferencji goście mieli okazję zapoznać się z problemami zarządzania przestrzenia kulturową, wpisanego na listę UNESCO, zespołu staromiejskiego Krakowa (warsztaty terenowe pod kierunkiem Moniki Murzyn-Kupisz) oraz funkcjonowaniem jednego z najchętniej obecnie odwiedzanych przez turystów zagranicznych muzeów w Krakowie (Fabryce Schindlera – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa). Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej była też gospodarzem poprzedzającego konferencję jednodniowego spotkania roboczego pełnego składu zarządu ACEI.

prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz

Fotorelacja z konferencji    
 
 
 
 
 

EIGHTH EUROPEAN WORKSHOP ON APPLIED ECONOMICS
2017-09-02

Eighth European Workshop on Applied Cultural Economics (EWACE)
 7 to 9 September 2017


Międzynarodowa konferencja:

Eighth European Workshop on Applied Cultural Economics

Organizatorzy:

Association for Cultural Economics International (ACEI)
Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO - Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej


W dniach 7-9 września 2017 r. Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO we współpracy z Association for Cultural Economics International (ACEI) organizuje międzynarodową konferencję pt. „Eighth European Workshop on Applied Cultural Economics”. Jest to kolejna odsłona cyklicznie odbywającego się wydarzenia naukowego pod auspicjami najważniejszej światowej organizacji skupiającej specjalistów w dziedzinie ekonomii kultury. Założeniem konferencji jest stworzenie forum do dyskusji i wymiany informacji na temat ilościowych metod badań w zakresie ekonomii kultury, zarówno w skali mikro, jak i makro. Stanowi ono szansę spotkania ekonomistów specjalizujących się w tzw. applied cultural economics – analizach ekonometrycznych i statystycznych różnych kwestii związanych z funkcjonowaniem sektora kultury, produkcją dóbr i usług kultury oraz konsumpcją kulturalną.
W ramach tegorocznej konferencji podjęta zostanie m.in. dyskusja nad takimi tematami jak: ekonomiczne aspekty funkcjonowania i konsumpcji oraz wartościowania usług teatralnych oraz muzealnych, popyt na dobra i usługi oferowane przez sektor filmowy oraz sektor wydawniczy, rynek muzyczny, rynek pracy i uwarunkowania ekonomiczne migracji artystów, determinanty i uwarunkowania konsumpcji kulturalnej, w tym skłonność do zapłaty za i uwarunkowania finansowania usług kulturalnych, międzynarodowa wymiana dóbr i usług kultury oraz efektywność ekonomiczna instytucji kultury.
W spotkaniu odbywającym się pod patronatem ACEI oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie weźmie udział ponad 50 osób z 16 krajów takich jak: Australia, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Niemcy, Polska, Rosja, Słowenia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.

Szczegółowy program konferencji


Udział prof. UEK Moniki Murzyn-Kupisz w UNESCO International Summer School
2017-08-28
Udział prof. UEK dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz jako wykładowcy w UNESCO International Summer School: Management and Protection of Historical Cities zorganizowanej przez Politechnike Lubelską i Muzeum Lubelskie we współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO w Lublinie w dn. 28 sierpnia - 2 września 2017 r. Prof. Murzyn-Kupisz wygłosiła dwa wykłady: "Culture, heritage and artistic activities in the process of urban regeneration: approaches, challenges and opportunities in European and Polish context" oraz "Socio-economic factors in the management of historic urban areas".
41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa
2017-07-06
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform