Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Udział prof. Jacka Purchli w 39. Konferencji Generalnej UNESCO
2017-11-15
W dniach 14–15 listopada prof. Jacek Purchla, przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, bierze udział w 21. Zgromadzeniu Ogólnym Państw-Stron Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, które odbywa się w Paryżu, w  ramach 39. Konferencji Generalnej UNESCO.  
Jednym z punktów paryskich obrad jest raport z 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, który prof. Purchla, jako jej przewodniczący, przedstawi na zakończenie polskiej prezydencji w Komitecie.  W wyniku 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbyła się w lipcu tego roku w Krakowie, Lista Światowego Dziedzictwa liczy 1073 wpisy ze 167 krajów. Obszerny dokument końcowy 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, dotyczy ponad 250 różnych decyzji podjętych w czasie krakowskich obrad.

41 sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa uznaje się już dziś za przełomową i niewątpliwy sukces polskiej prezydencji w Komitecie ze względu na kilka aspektów:
-  sesja krakowska zostanie zapamiętana jako otwarcie na dialog pomiędzy rządami państw stron Konwencji, a społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi, przedstawiciele tych ostatnich zostali dopuszczeni do udziału w sesji krakowskiej w znacznie większym stopniu niż to miało miejsce dotychczas,
- precedensem w historii Konwencji UNESCO  było zorganizowane w czasie sesji z inicjatywy prof. Purchli spotkanie Komitetu z przedstawicielami wielu organizacji pozarządowych w sprawie otwarcia dialogu nad włączeniem społeczeństwa obywatelskiego w proces ochrony zasobów Światowego Dziedzictwa UNESCO.  Wnioski z tej debaty znalazły się w dokumencie końcowym krakowskiej sesji,
-  w lipcu 2017 w Krakowie Komitet podjął również decyzję o stworzeniu International Indigenous Peoples Forum on World Heritage.  Jego celem jest identyfikacja, ochrona i zarządzanie miejscami Światowego Dziedzictwa – tymi już wpisanymi, i tymi które powinny być wpisane – w dialogu z rdzenną ludnością,
- za sukces krakowskiej Sesji uznaje się również  Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa, zorganizowane w Krakowie po raz pierwszy z inicjatywy Polski jako gospodarza spotkania. Jednym z głównych  rezultatów Forum było przygotowanie przez zarządców stanowiska definiującego potrzeby w zakresie skutecznego  zarządzania miejscami wpisanymi na listę UNESCO,
- zorganizowano również program World Heritage Young Professionals Forum – organizatorzy: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie wspólnie z PK ds. UNESCO. Wzięli w nim udział młodzi eksperci z 32 krajów, zajmujący się ochroną dziedzictwa. Owocem dziesięciodniowych warsztatów było stworzenie Deklaracji, stanowiącej przesłanie na temat tego, co robić wobec zjawiska niszczenia miast, skierowanej do wszystkich uczestników 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Deklaracja, wykorzystując polskie doświadczenie odbudowy Warszawy po II wojnie światowej, pokazała światu, że jest wyjście z tak wielkiego nieszczęścia, jakim jest całkowite zniszczenie miasta (tu w przypadku konfliktu zbrojnego). Ma to szczególnie aktualne znaczenie w kontekście dzisiejszej tragedii Aleppo.

Krakowskie obrady relacjonowało 200 dziennikarzy z całego świata – była to spektakularna, o globalnym zasięgu, promocja Krakowa.


(skrót za MCK)

21. Zgromadzenie Ogólne Państw-Stron Konwencji

41. Sesja Komitetu Światowego UNESCO 20-12 lipca 2017 Kraków
Udział w konferencji - prof. Jacek Purchla
2017-10-22
W dniu 23.10.2017 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU zorganizował konferencję poświęconą pamięci Juliana Dunajewskiego „Prace i trudy polityczne wielkiego męża”. Podczas konferencji prof. Jacek Purchla wygłosił referat pt. „Julian Dunajewski i jego Kraków”.
Podczas konferencji referaty wygłosili również: prof. dr hab. Dariusz Grzybek, prof. dr hab. Waldemar Łazuga i prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Julian Dunajewski: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny ekonomisty, mąż stanu,
poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie, poseł do austriackiej Rady Państwa, a w latach 1880–1891 minister skarbu Austrii


Udział w konferencji - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-10-22
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UEK wzięła udział w konferencji "Dziedzictwo we współczesnym świecie" zorganizowanej w dniach 19-20.10.2017 r. przez Instytut Archeologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.  M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat plenarny pt. "Dziedzictwo kulturowe jako zasób w rozwoju lokalnym: uwarunkowania i konteksty zrównoważonego wykorzystania" oraz uczestniczyła jako panelista w dyskusji końcowej podsumowującej konferencję.
Strona konferencji
Udział w warsztatach - dr Dominika Hołuj
2017-10-20
W dniu 16 października dr Dominika Hołuj uczestniczyła w warsztatach podsumowujących projekt pn. Otwarte Sąsiedztwo. Współzarządzanie przestrzenią miejską w partnerstwie publiczno-społecznym na przykładzie osiedla Jazdów w Warszawie. Celem projektu jest wypracowanie modelu społecznościowego zarządzania przestrzenią. Przedmiotem spotkania były kwestie organizacyjne i prawne definiujące model współzarządzania.
Organizatorem spotkania byli: Stowarzyszenie Kulturotwórcze MiastodwaSTOWARZYSZENIE BADAWCZO-ANIMACYJNE FLÄNEURSTOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW DOMKÓW FIŃSKICH JAZDÓW.

Prof. Jacek Purchla na Forum w Pekinie
2017-09-22
Na zaproszenie Chińskiego Narodowego Komitetu ds. UNESCO prof. Jacek Purchla - Przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, wziął udział w odbywającym się w Pekinie 2017 Taihe Forum on the Protection of World Ancient Civilizations, podczas którego eksperci z całego świata dyskutują nad najlepszymi sposobami ochrony dziedzictwa pozostawionego przez cywilizacje starożytne.
Akademia Dziedzictwa
2017-09-22
TRWA NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE
AKADEMIA DZIEDZICTWA 2017-2018

Uwaga: zostały ostatnie wolne miejsca!

Trwa nabór do 12. edycji Akademii Dziedzictwa – dwusemestralnych  studiów  podyplomowych  poświęconych zarządzaniu dobrami kultury oraz promocji dziedzictwa kulturowego.
Adresatami studiów są pracownicy administracji publicznej, służby ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy i pracownicy placówek kulturalnych, oraz organizatorzy turystyki kulturowej.

Szczegółowe informacje
Udział w konferencji - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-09-20
Konferencja - MIASTO I KULTURA, Wrocław 20-22 września

Prof. UEK Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji pt. Miasto i Kultura [City and  Culture] . Konferencja odbyła się we Wrocławiu w dniach 20-22.09. 2017. W trakcie konferencji, we współautorstwie z J. Działkiem z UJ, prof. Murzyn-Kupisz  zaprezentowała referat: Artyści a miasto: możliwe ujęcia i wyzwania w badaniu obecności artystów w mieście [Artists and city: possible takes and challenges in investigating the presence of artists in the city].

Program konferencji
Udział w konferencji - dr Piotr Miodunka
2017-09-15

Dr Piotr Miodunka uczestniczył w po raz trzeci w cyklicznej konferencji Rural History, która miała miejsce w Leuven w dniach 11-14 września 2017 r. W panelu nt "The resilience and decline of urban agriculture in European history" wygłosił referat pt "Longue durée in Polish towns: Agriculture from the 16th to the 19th centuries".
Link do strony konferencji

EWACE – Eighth European Workshop on Applied Cultural Economics
2017-09-14

EWACE – Eighth European Workshop on Applied Cultural Economics

Kraków, 7-9 września 2017 r.

Organizator: Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO

Ekonomia kultury jest jednym z nowszych, niezwykle ciekawych pól badawczych w ramach ekonomii, cieszących się rosnącym zainteresowaniem polskich i zagranicznych naukowców. W 2015 r. Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO, którego pracownicy od wielu lat prowadzą badania wpisujące się w ten nurt rozważań ekonomicznych, nawiązał kontakt z najważniejszą światową organizacją naukową skupiającą specjalistów w tej dziedzinie tj. Association for Cultural Economics International (ACEI). W efekcie Zakładowi, kierowanemu przez prof. dr hab. Jacka Purchlę, powierzono zorganizowanie tegorocznej, ósmej już edycji „European Workshop on Applied Cultural Economics” (EWACE).

Założeniem międzynarodowej konferencji, która odbyła się na naszym uniwersytecie w dn. 7-9 września było zainspirowanie dyskusji i wymiany informacji na temat najnowszych ilościowych metod badań w zakresie ekonomii kultury, zarówno w skali mikro, jak i makro. Wydarzenie to stanowiło szansę spotkania różnych pokoleń ekonomistów specjalizujących się w tzw. applied cultural economics – analizach ekonometrycznych i statystycznych rozmaitych kwestii związanych z funkcjonowaniem sektora kultury, produkcją dóbr i usług kultury oraz konsumpcją kulturalną. W ramach tegorocznej odsłony EWACE podjęto m.in. dyskusję nad takimi tematami jak: ekonomiczne aspekty funkcjonowania i konsumpcji oraz wartościowania usług teatralnych oraz muzealnych, popyt na dobra i usługi oferowane przez sektor filmowy oraz sektor wydawniczy, rynek muzyczny, rynek pracy i uwarunkowania ekonomiczne migracji artystów, determinanty i uwarunkowania konsumpcji kulturalnej, w tym skłonność do zapłaty za i uwarunkowania finansowania usług kulturalnych, międzynarodowa wymiana dóbr i usług kultury oraz efektywność ekonomiczna instytucji kultury. W spotkaniu odbywającym się pod patronatem ACEI oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wzięło udział ponad 50 osób z 16 krajów takich jak: Australia, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Niemcy, Polska, Rosja, Słowenia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy. Wśród nich znaleźli się światowej sławy ekonomiści, prekursorzy pewnych nurtów badań ekonomicznych dotyczących kultury tacy jak prof. Ilde Rizzo z Uniwersytetu w Katanii, w zakresie ekonomii dziedzictwa kulturowego czy prof. John O’Hagan z Trinity College w Dublinie w zakresie badań migracji i skupień artystów oraz konsumpcji kulturalnej.

Żywym debatom sprzyjała formuła konferencji. Przygotowane z półrocznym wyprzedzeniem, zaaprobowane przez komitet naukowy konferencji, pełne teksty referatów po każdej prezentacji opatrzone były wcześniej przygotowanym dogłębnym komentarzem przypisanego im recenzenta, a następnie poddane szczegółowej dyskusji. Konferencję w imieniu władz UEK otworzyli prof. dr hab. Janina Filek, Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy oraz prof. dr hab. Jacek Purchla Kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, w ramach której funkcjonuje Zakład Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Ze strony ACEI głosy podczas inauguracji konferencji zabrali prof. Ilde Rizzo przewodnicząca ACEI oraz prof. Antonello Scorcu z Uniwersytetu w Bolonii - jeden z inicjatorów i członków komitetu merytorycznego cyklu EWACE. Po stronie polskiej całościową koncepcję konferencji we współpracy z ACEI opracowała oraz przebieg wydarzenia koordynowała prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz.
W ramach programu towarzyszącego konferencji goście mieli okazję zapoznać się z problemami zarządzania przestrzenia kulturową, wpisanego na listę UNESCO, zespołu staromiejskiego Krakowa (warsztaty terenowe pod kierunkiem Moniki Murzyn-Kupisz) oraz funkcjonowaniem jednego z najchętniej obecnie odwiedzanych przez turystów zagranicznych muzeów w Krakowie (Fabryce Schindlera – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa). Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej była też gospodarzem poprzedzającego konferencję jednodniowego spotkania roboczego pełnego składu zarządu ACEI.

prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz

Fotorelacja z konferencji    
 
 
 
 
 

EIGHTH EUROPEAN WORKSHOP ON APPLIED ECONOMICS
2017-09-02

Eighth European Workshop on Applied Cultural Economics (EWACE)
 7 to 9 September 2017


Międzynarodowa konferencja:

Eighth European Workshop on Applied Cultural Economics

Organizatorzy:

Association for Cultural Economics International (ACEI)
Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO - Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej


W dniach 7-9 września 2017 r. Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO we współpracy z Association for Cultural Economics International (ACEI) organizuje międzynarodową konferencję pt. „Eighth European Workshop on Applied Cultural Economics”. Jest to kolejna odsłona cyklicznie odbywającego się wydarzenia naukowego pod auspicjami najważniejszej światowej organizacji skupiającej specjalistów w dziedzinie ekonomii kultury. Założeniem konferencji jest stworzenie forum do dyskusji i wymiany informacji na temat ilościowych metod badań w zakresie ekonomii kultury, zarówno w skali mikro, jak i makro. Stanowi ono szansę spotkania ekonomistów specjalizujących się w tzw. applied cultural economics – analizach ekonometrycznych i statystycznych różnych kwestii związanych z funkcjonowaniem sektora kultury, produkcją dóbr i usług kultury oraz konsumpcją kulturalną.
W ramach tegorocznej konferencji podjęta zostanie m.in. dyskusja nad takimi tematami jak: ekonomiczne aspekty funkcjonowania i konsumpcji oraz wartościowania usług teatralnych oraz muzealnych, popyt na dobra i usługi oferowane przez sektor filmowy oraz sektor wydawniczy, rynek muzyczny, rynek pracy i uwarunkowania ekonomiczne migracji artystów, determinanty i uwarunkowania konsumpcji kulturalnej, w tym skłonność do zapłaty za i uwarunkowania finansowania usług kulturalnych, międzynarodowa wymiana dóbr i usług kultury oraz efektywność ekonomiczna instytucji kultury.
W spotkaniu odbywającym się pod patronatem ACEI oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie weźmie udział ponad 50 osób z 16 krajów takich jak: Australia, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Niemcy, Polska, Rosja, Słowenia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.

Szczegółowy program konferencji


Udział prof. UEK Moniki Murzyn-Kupisz w UNESCO International Summer School
2017-08-28
Udział prof. UEK dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz jako wykładowcy w UNESCO International Summer School: Management and Protection of Historical Cities zorganizowanej przez Politechnike Lubelską i Muzeum Lubelskie we współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO w Lublinie w dn. 28 sierpnia - 2 września 2017 r. Prof. Murzyn-Kupisz wygłosiła dwa wykłady: "Culture, heritage and artistic activities in the process of urban regeneration: approaches, challenges and opportunities in European and Polish context" oraz "Socio-economic factors in the management of historic urban areas".
41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa
2017-07-06
41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa
2017-06-29
2-12 lipca 2017, Kraków


Podczas trwających 10 dni obrad, przedstawiciele 21 państw członkowskich Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO będą podejmować decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie. W roli obserwatorów obecne będą również delegacje rządowe z blisko 170 Państw-Stron Konwencji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych afiliowanych przy UNESCO. Przewodniczącym 41. sesji jest Prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

oficjalna strona wydarzenia
Forum Młodych Profesjonalistów UNESCO
2017-06-28
Udział w konferencji - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-06-14
W dniach 12-13 czerwca prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w konferencji  nt.: Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych. Od inspiracji teoretycznych do badań empirycznych.  Prof. Murzyn-Kupisz wspólnie z dr Jarosławem Działkiem z UJ wygłosiła referat pt.: Artyści i ich wyobrażenia przestrzeni artystycznych miasta na przykładzie Krakowa i Katowic.
Program konferencji


Z wielkim smutkiem żegnamy
2017-06-12

Z wielkim smutkiem żegnamy

Profesora
Jana M. Małeckiego

Dnia 12 czerwca 2017 r. odszedł od nas Człowiek wielkiego formatu i wielkiej skromności, jeden z najwybitniejszych Uczonych w gronie historyków polskich, Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1981-1984, Profesor Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, w latach 1984-1997 kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej - jako dydaktyk - przyjaciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Dobroć i niezwykła życzliwość, którymi nas obdarzał zostanie w naszych sercach na zawsze.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Kierownik i Pracownicy
Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Profesor Jacek Purchla uhonorowany tytułem Małopolanina Roku 2016
2017-06-09


Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, największa regionalna organizacja samorządów terytorialnych w Polsce, uchwałą z dnia 9 stycznia 2017 roku nadała Tytuł Małopolanina Roku 2016 prof. Jackowi Purchli oraz Mieczysławowi Gilowi. Uroczystość wręczenia Tytułów odbyła się w dniu 7 czerwca 2017 roku w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Profesor Jacek Purchla otrzymał ten zaszczytny tytuł "w uznaniu zasług dla przybliżania Polakom kultury i sztuki środkowoeuropejskiej i światowej oraz kultywowania, upowszechnienia i promocji kultury polskiej". Szczególna służba Małopolsce i światu przypadła Profesorowi Purchli w tym roku, kiedy to w dniach od 2 do 12 lipca przewodniczył będzie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO a Kraków gościł przedstawicieli z ponad 190 państw.

Tytułem Małopolanina Roku 2016 uhonorowany został również Mieczysław Gil, przewodniczący Zarządu Małopolskiej „Solidarności”, organizator strajków w Nowej Hucie i Małopolsce po wprowadzeniu stanu wojennego za co został skazany na 4 lata więzienia. Tytuł znanemu działaczowi „Solidarności” przyznany został „w uznaniu zasług w walce o niepodległą Rzeczpospolitą oraz pracy na rzecz budowania demokratycznego Państwa".

MAŁOPOLANIE ROKU
Grant dla dr Piotra Miodunki
2017-05-30
Dr Piotr Miodunka uzyskał finansowanie projektu pt. „Chłopi wobec kryzysów żywnościowych od XVII do połowy XIX wieku (na przykładzie południowej Małopolski)” w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA 12.
Udział w konferencji - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-05-18
W dniach 16-17 maja 2017 r. w  Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie odbłla się międzynarodowa konferencja pod auspicjami ICOM (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków) oraz NIMOZ (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) pt. "Planning an extended museum. Critical factors in museum managing" -  Prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w ww. konferencji wygłaszając referat pt. "Complexity of relations between museums and their cultural and socio-economic environment"/"Złożoność relacji pomiędzy muzeami a ich kulturowym i społeczno-ekonomicznym otoczeniem".

program konferencji
Udział w konferencji - dr Dominika Hołuj
2017-05-18
W dniu 15 maja dr Dominika Hołuj uczestniczyła w X Konferencji Naukowej Miasta XXI Wieku pt. KONCEPCJE ORAZ IDEE ROZWOJU I PLANOWANIA MIAST: WYZWANIA – PROJEKTY – MOŻLIWOŚCI w Izbicku. Dr Hołuj wygłosiła referat pt. "Podejście partycypacyjne w kształtowaniu przestrzeni centralnych miasta. Przykład osiedla domków fińskich w Warszawie"
Program konferencji
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform