Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Potencjał naukowo-badawczy


Działalność naukowa Katedry ma charakter interdyscyplinarny. Od kilku lat w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej realizowane są w ramach badań statutowych i własnych (związanych z kolejnymi stopniami naukowymi)  studia nad uwarunkowaniami rozwoju kapitalizmu w Europie środkowo-wschodniej w XIX wieku oraz okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Badania nad tą problematyką, odnoszącą się przede wszystkim do ziem polskich zaboru austriackiego w XIX wieku, mają charakter pionierski, gdyż zagadnienia te w takim zakresie nie były dotychczas podejmowane przez polską historiografię. Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  jest obecnie jedynym w Polsce ośrodkiem naukowym zajmującym się wielowymiarową reinterpretacją przemian gospodarczo-społecznych i przestrzennych Galicji. Prowadzone badania są niezbędne dla analiz porównawczych nad rozwojem Europy Środkowej w dobie kapitalizmu, a także stanowią istotny wkład do badań nad dziedzictwem kulturowym tego regionu.

Podejmowane przez pracowników Katedry studia dotyczą różnych problemów rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Galicji, m.in. urbanizacji, przemysłu spożywczego, drzewnego, produkcji rolniczej, polityki gospodarczej i społecznej, zabezpieczenia społecznego, finansów publicznych, rynku finansowego, handlu itd. Ich celem jest przygotowanie wieloaspektowej syntezy rozwoju Galicji oraz porównanie kierunków i dynamiki rozwoju tego regionu z innymi ziemiami polskimi w XIX wieku jak też z innymi obszarami Europy środkowo-wschodniej w tym okresie.

W ostatnim czasie w Katedrze – pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Purchli – rozwinięto z powodzeniem interdyscyplinarne badania nad rozwojem miast oraz teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Traktując miasto jako złożony organizm – wypadkową procesów społecznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych – prof. Purchla stworzył nowoczesny warsztat „urbanologa”. Drugim istotnym wątkiem działalności naukowej Zakładu prof. Purchli są podjęte przez niego jeszcze w połowie lat siedemdziesiątych - pionierskie wówczas - badania nad architekturą XIX i XX wieku, w których w nowatorski sposób analizował takie czynniki jak: prawo budowlane, rola mecenatu publicznego, szkolnictwo, zagadnienia polityczne, społeczne i ekonomiczne.

W ostatnich latach w Zakładzie zainicjowano interdyscyplinarne badania nad teorią dziedzictwa i zarządzaniem miastem historycznym. Od roku 2008 Zakład kierowany przez prof. Purchlę jest równocześnie pierwszą w Europie Środkowej „Katedrą UNESCO” specjalizującą się w badaniach nad ochroną i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym. W badaniach tych do problematyki dziedzictwa aplikowana jest teoria ekonomii i zarządzania.

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform