Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa
2017-07-06
41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa
2017-06-29
2-12 lipca 2017, Kraków


Podczas trwających 10 dni obrad, przedstawiciele 21 państw członkowskich Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO będą podejmować decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie. W roli obserwatorów obecne będą również delegacje rządowe z blisko 170 Państw-Stron Konwencji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych afiliowanych przy UNESCO. Przewodniczącym 41. sesji jest Prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

oficjalna strona wydarzenia
Forum Młodych Profesjonalistów UNESCO
2017-06-28
Udział w konferencji - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-06-14
W dniach 12-13 czerwca prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w konferencji  nt.: Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych. Od inspiracji teoretycznych do badań empirycznych.  Prof. Murzyn-Kupisz wspólnie z dr Jarosławem Działkiem z UJ wygłosiła referat pt.: Artyści i ich wyobrażenia przestrzeni artystycznych miasta na przykładzie Krakowa i Katowic.
Program konferencji


Z wielkim smutkiem żegnamy
2017-06-12

Z wielkim smutkiem żegnamy

Profesora
Jana M. Małeckiego

Dnia 12 czerwca 2017 r. odszedł od nas Człowiek wielkiego formatu i wielkiej skromności, jeden z najwybitniejszych Uczonych w gronie historyków polskich, Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1981-1984, Profesor Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, w latach 1984-1997 kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej - jako dydaktyk - przyjaciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Dobroć i niezwykła życzliwość, którymi nas obdarzał zostanie w naszych sercach na zawsze.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Kierownik i Pracownicy
Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Profesor Jacek Purchla uhonorowany tytułem Małopolanina Roku 2016
2017-06-09


Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, największa regionalna organizacja samorządów terytorialnych w Polsce, uchwałą z dnia 9 stycznia 2017 roku nadała Tytuł Małopolanina Roku 2016 prof. Jackowi Purchli oraz Mieczysławowi Gilowi. Uroczystość wręczenia Tytułów odbyła się w dniu 7 czerwca 2017 roku w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Profesor Jacek Purchla otrzymał ten zaszczytny tytuł "w uznaniu zasług dla przybliżania Polakom kultury i sztuki środkowoeuropejskiej i światowej oraz kultywowania, upowszechnienia i promocji kultury polskiej". Szczególna służba Małopolsce i światu przypadła Profesorowi Purchli w tym roku, kiedy to w dniach od 2 do 12 lipca przewodniczył będzie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO a Kraków gościł przedstawicieli z ponad 190 państw.

Tytułem Małopolanina Roku 2016 uhonorowany został również Mieczysław Gil, przewodniczący Zarządu Małopolskiej „Solidarności”, organizator strajków w Nowej Hucie i Małopolsce po wprowadzeniu stanu wojennego za co został skazany na 4 lata więzienia. Tytuł znanemu działaczowi „Solidarności” przyznany został „w uznaniu zasług w walce o niepodległą Rzeczpospolitą oraz pracy na rzecz budowania demokratycznego Państwa".

MAŁOPOLANIE ROKU
Grant dla dr Piotra Miodunki
2017-05-30
Dr Piotr Miodunka uzyskał finansowanie projektu pt. „Chłopi wobec kryzysów żywnościowych od XVII do połowy XIX wieku (na przykładzie południowej Małopolski)” w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA 12.
Udział w konferencji - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-05-18
W dniach 16-17 maja 2017 r. w  Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie odbłla się międzynarodowa konferencja pod auspicjami ICOM (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków) oraz NIMOZ (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) pt. "Planning an extended museum. Critical factors in museum managing" -  Prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w ww. konferencji wygłaszając referat pt. "Complexity of relations between museums and their cultural and socio-economic environment"/"Złożoność relacji pomiędzy muzeami a ich kulturowym i społeczno-ekonomicznym otoczeniem".

program konferencji
Udział w konferencji - dr Dominika Hołuj
2017-05-18
W dniu 15 maja dr Dominika Hołuj uczestniczyła w X Konferencji Naukowej Miasta XXI Wieku pt. KONCEPCJE ORAZ IDEE ROZWOJU I PLANOWANIA MIAST: WYZWANIA – PROJEKTY – MOŻLIWOŚCI w Izbicku. Dr Hołuj wygłosiła referat pt. "Podejście partycypacyjne w kształtowaniu przestrzeni centralnych miasta. Przykład osiedla domków fińskich w Warszawie"
Program konferencji
Nowa publikacja
2017-04-06
W dniu 4 kwietnia 2017 r. ukazała się elektroniczna wersja książki M. Murzyn-Kupisz, J. Działek (eds.), The impact of artists on contemporary urban development in Europe, Springer International Publishing 2017 (XVI, 377 pp.) Wersja drukowana będzie dostępna w maju 2017 r.
eBook ISBN978-3-319-53217-2,  Hardcover ISBN978-3-319-53215-8

Szczegółowe informacje o książceUdział w konferenjach - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-04-06
W dniu 13 marca w ramach cyklu Open Eyes Economy Summit na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się seminarium problemowe pt. "Prawo do miasta". Podczas seminarium prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Kultura a prawo do miasta".

W dniach 30-31 marca prof. UEK dr hab. M. Murzyn-Kupisz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji pt. "W kierunku rewitalizacji integralnej – Szychta kreatywna. Forum", zorganizowanej przez Muzeum Śląskie w Katowicach. W ramach konferencji  przedstawiła referat problemowy oraz uczestniczyła w panelu dyskusyjnym "Marzenia i możliwości. Formalne aspekty rewitalizacji przestrzeni industrialnych".

Szczegółowy program konferencji

Spotkanie poświęcone pamięci prof. Janiny Bieniarzówny, w 20. rocznicę śmierci
2017-03-27
Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII zorganizowało spotkanie poświęcone pamięci prof. Janiny Bieniarzówny, w 20. rocznicę jej śmierci.
Spotkanie odbyło się w czwartek 30 marca 2017 r. w budynku przy ul. Franciszkańskiej 1. Profesor Bieniarzównę wspominał ks. prof. dr hab. Jacek Urban, obecny dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII oraz uczestnicy spotkania.
Link do zdjęć
Bibliografia prac Profesora Jana M. Małeckiego wydana na 90. urodziny
2016-12-21
Z okazji 90. urodzin Profesora Jana M. Małeckiego, rektora UEK w latach 1981-1984, długoletniego kierownika Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, została wydana, pod redakcją prof. Jacka Purchli, okazjonalna publikacja „Bibliografia prac Profesora Jana M. Małeckiego wydana na 90. urodziny”. Książka została uroczyście wręczona Panu Profesorowi 9 grudnia 2016 roku podczas wizyty władz rektorskich i kierownictwa Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej w domu Jubilata.

Nowa publikacja
2016-11-25
Nakładem krakowskiego wydawnictwa naukowego Universitas w ramach serii "Muzeologia" (t. 13) ukazała się książka autorstwa Moniki Murzyn-Kupisz pt. "Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury" przygotowana we współpracy z dr Jarosławem Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krótki opis książki zamieszczony na okładce:
  Dla przedstawicieli nauk społeczno-ekonomicznych placówki muzealne są szczególnym rodzajem przedsiębiorstw non-profit. Działalność muzeów, prowadzona w kontekście szerokiej gamy uwarunkowań o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym, jest wypadkową wielości funkcji i specyficznych celów kolekcjonerskich, konserwatorskich, naukowych, edukacyjnych, integracyjnych, tożsamościowych, wizerunkowych oraz w zakresie przyciągania publiczności i stymulowania ruchu turystycznego, stawianych przed nimi przez muzealników, organizatorów i społeczeństwo. Definiując obszary badawcze ekonomii muzeów, w książce pokazano, iż jest to już dość dobrze ugruntowane pole badań w ramach ekonomii kultury, łączące się ze spojrzeniem na tego typu instytucje w szerszym kontekście rozwoju cywilizacyjnego. Wkład ekonomistów w rozważania na temat muzeów nie dotyczy zatem, wbrew stereotypowym oczekiwaniom, oceny krótkoterminowej efektywności finansowej muzeów, lecz polega przede wszystkim na wskazywaniu potencjalnych uwarunkowań i implikacji podejmowania decyzji oraz wyborów związanych z działalnością muzeów i dążeniem przez nie do osiągnięcia  złożonych celów.
Opracowanie to jest pierwszą  na polskim rynku wydawniczym publikacją łączącą refleksje teoretyczne z zakresu ekonomii muzeów ze szczegółowymi badaniami empirycznymi prowadzonymi na terenie Polski. Zgłębiając jedną z ważnych kwestii dotyczących muzeów, obecną w dyskursie z zakresu ekonomii kultury, posługując się zarówno danymi zastanymi, jak i wynikami autorskich badań studiów przypadku, w opracowaniu omówiono determinanty popytu prywatnego i społecznego na muzea. Szczegółowej analizie poddano problem interesariuszy muzeów oraz wartościowania muzeów przez ich szeroko rozumianą publiczność, w tym kwestie skłonności do wnoszenia opłat na rzecz muzeów w formie biletów za wstęp oraz podatków, a także sprawę wkładu muzeów w budowanie i wzmacnianie kapitału społecznego w kontekście lokalnym i regionalnym.
Prof. Jacek Purchla - udział w debacie z cyklu: Krakowskie kolokwium
2016-11-07
7 listopada o godz. 18.00, Pałac Krzysztofory (sala Fontany)  kolejna debata z cyklu Krakowskie kolokwium.
Debata na temat Dobre austriackie czasy w Galicji – między historią a mitem. W 100. rocznicę śmierci cesarza Franciszka Józefa.

Paneliści: prof. dr hab. Jacek Purchla (Uniwersytet Ekonomiczny, Międzynarodowe Centrum Kultury), prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Waldemar Łazuga (Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu).
Moderator: dyr. Michał Niezabitowski.


Udział w konferencji - dr Dominika Hołuj
2016-10-28
W dniach 27-28 października 2016 r. dr Dominika Hołuj uczestniczyła w Ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. "Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych", która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Organizatorami konferencji byli: Katedra Gospodarki Regionalnej UEK w Krakowie, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Towarzystwo Urbanistów Polskich. Dr Hołuj wygłosiła referat pt. "Procedury partycypacyjne w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym".

Prof. Jacek Purchla przewodniczącym sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie w 2017 r
2016-10-27
W dniach 24–26 października br. w siedzibie UNESCO w Paryżu Komitet Światowego Dziedzictwa kontynuował obrady 40 sesji rozpoczętej w lipcu tego roku w Stambule - przerwanej w związku z próbą wojskowego zamachu stanu w Turcji. W Stambule podjęto decyzję, że 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa odbędzie się w Krakowie w dniach 2–12 lipca 2017 r. Jej przewodniczącym został wybrany prof. Jacek Purchla, wybitny znawca zagadnień dziedzictwa kulturowego, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Na sesji w Paryżu prof. J. Purchla objął funkcję przewodniczącego, którą sprawować będzie do momentu zakończenia sesji w Krakowie.

Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz - wykład w Muzeum w Chrzanowie
2016-10-26
W dniu 26.10.2016 w  Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w ramach cyklu spotkań naukowych  pt. "Kawiarnia Naukowa" odbywających się  w budynku tzw. Domu Urbańczyka - oddziale wystaw czasowych chrzanowskiego muzeum, miał miejsce dr hab. Monika Murzyn-Kupisz pt. Jakie funkcje mogą dziś pełnić muzea?

Link do informacji o wykładzie:
http://www.muzeum.chrzanow.pl/index.php?id=1&p=news,8,show,547Udział w konferencji
2016-09-30
W dniach 29 i 30 września 2016 roku odbyła się w Drohiczynie nad Bugiem ogólnopolska konferencja naukowa nt.: Rola kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich.
W konferencji udział wzięli i wygłosili referaty: prof. dr hab. Jacek Purchla: „Krakowska monachomachia przełomu XIX i XX wieku. Rola zgromadzeń zakonnych w rozwoju miasta”; prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński: „Rola kościoła katolickiego w rozwoju gospodarczym Galicji w okresie autonomii" oraz dr Andrzej Laskowski: „Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty boomu w zakresie budownictwa sakralnego w Galicji na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie diecezji tarnowskiej”

Organizatorem konferencji była Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego.

Udział w konferencji - dr Piotr Miodunka
2016-09-28
W dniach 15-17 września 2016 roku odbył się w Poznaniu III Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku. W Kongresie wziął udział dr Piotr Miodunka, który wygłosił referat pt. „Małe miasta Małopolski na tle procesów demograficznych XVIII wieku”.
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform