Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

WYKŁADY Z CYKLU: Powojnie: Architektura na świecie po 1945 r.
2012-01-04
Dr Michał Wiśniewski prowadzi wykłady w ramach stałego cyklu pt. „Powojnie: Architektura na świecie po 1945 roku. Modernizm i postmodernizm –  spektakularny rozwój budownictwa architektury w cieniu zimnej wojny” organizowanego przez Muzeum Narodowe w Krakowie.  
Kolejny wykład z tego cyklu:
Richard Meyer i powrót do białego pudełka
czwartek, 19.01.2012, godz. 18.00
Gmach Główny MN, al. 3 Maja 1
KONFERENCJA NAUKOWA: SYSTEM OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE - ANALIZA, DIAGNOZA, PROPOZYCJE
2011-12-16
W dniach 8-9 grudnia 2011 dr Monika Murzyn Kupisz wzięła  udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej SYSTEM OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE - ANALIZA, DIAGNOZA, PROPOZYCJE na której wygłosiła referat pt. Fiskalno-prawne uwarunkowania systemu ochrony zabytków w Polsce. Wybrane problemy.
Konferencja odbyła się w Warszawie, zorganizowana została przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS

Program konferencji
NAGRODA ŚRODKOWOEUROPEJSKA DLA PROF. JACKA PURCHLI
2011-11-28
Prof. Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, odebrał 5 grudnia 2011 r. w Wiedniu z rąk  dr Erharda Buska, byłego wicekanclerza Republiki Austrii tegoroczną Mitteleuropapreis (Nagrodę Środkowoeuropejską). Nagroda przyznawana jest od 1994 r. przez Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, działający w Wiedniu od 1953 r.
Podczas uroczystości - na której obecni byli przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, w tym Ambasador RP w Austrii dr Jerzy Margański, a także środowiska naukowego i kulturalnego Wiednia - podkreślano, że jest to wyraz uznania dla osiągnięć prof. Jacka Purchli w obszarze działalności na rzecz dialogu i porozumienia w Europie Środkowej. Eksponowano także wysoką, międzynarodową rangę kierowanego od 20 lat przez prof. Jacka Purchlę Międzynarodowego Centrum Kultury.

Dr Erhard Busek przypomniał poprzednich laureatów nagrody, najwybitniejszych intelektualistów Europy Środkowej; a wśród nich naukowców, polityków, pisarzy i dziennikarzy, w tym również prof. Władysława Bartoszewskiego (który był jej pierwszym laureatem w 1994 r.).
Ambasador Emil Brix  podczas laudacji przypomniał życiorys laureata, jego wybitne zasługi na rzecz pokojowego współistnienia państw środowoeuropejskich. Jako pierwszy Konsul Generalny Republiki Austrii w Krakowie po 1989 r. miał okazję z bliska obserwować wielki wkład pracy prof. Jacka Purchli na rzecz Krakowa. Najpierw na stanowisku wiceprezydenta Krakowa, a później jako twórcę MCK – „polskiego okna” na świat. Docenił też liczne prezentowane w Galerii MCK wystawy, z których wiele promowało sztukę austriackich artystów w Polsce.
Prof. Jacek Purchla podkreślił w swoim przemówieniu, że nagroda jest także potwierdzeniem miejsca Krakowa w przestrzeni Europy Środkowej.
„Odpowiedzialnością Krakowa jest więc polska obecność w Europie Środka. To jest polska racja stanu. Europa Środka to kwestia światopoglądu. To miejsce na ziemi, gdzie granice polityczne zmieniały się szybciej niż granice kulturowe. To problem sąsiada, pamięci, tożsamości. (…) Krakowskie MCK stało się obserwatorium świata, którego tak dobrze nie widać z Warszawy. Bo Warszawa zawieszona jest między Berlinem a Moskwą. Z Krakowa widać inaczej… To jest podwójna różnica w optyce: nie tylko geopolityczna, ale i cywilizacyjna - centralizm, czy też unitaryzm państwa staje tutaj w opozycji do Europy regionów.”PROF. J. PURCHLA CZŁONKIEM KORESPONDENTEM WYDZIAŁU HISTORYCZNO-FILOZOFICZNEGO PAU
2011-11-24
W uznaniu twórczego wkładu do nauki Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2011 wybrało  prof. Jacka Purchlę na członka korespondenta Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności
KONFERENCJA: ROZWÓJ GOSPODARKI KREATYWNEJ NA OBSZARACH METROPOLITALNYCH
2011-11-17
W dniach 22-23 listopada 2011 dr Monika Murzyn Kupisz wwzięła udział w konferencji ROZWÓJ GOSPODARKI KREATYWNEJ NA OBSZARACH METROPOLITALNYCH na której wygłosiła referat pt. "Dzielnice kultury" jako obszary wzmacniające rolę kultury w rozwoju ośrodka metropolitalnego?. Doświadczenia Krakowa. Konferencja odbyła się w Ustroniu.
Szczegółowe informacje na temat konferencji
Ramowy program konferencji
OPEN DAYS 2011- LOCAL EVENTS
2011-11-14
W dniu 16 listopada 2011 dr Dominika Hołuj wzięła udział w konferencji „Świętokrzyskie w UE – Zacznijmy od strategii” oraz poprowadziła warsztaty w grupie tematycznej „Miasta i ich obszary funkcjonalne”. Konferencja i warsztaty odbyły się w Kielcach w ramach programu OPEN DAYS 2011- LOCAL EVENTS
Program
SEMINARIUM: SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNO-EKONOMICZNA A MODERNIZACJA GOSPODARKI POLSKI
2011-11-10

W dniu 10.11.2011r. prof. Jacek Purchla wziął udział w spotkaniu w ramach grantu pt. "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki Polski" realizowanego przez Katedrę Ekonomii Stosowanej. Spotkanie miało charakter wideokonferencji. Równoległym miejscem spotkania były Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i  Uniwersytet Rzeszowski. Zasadnicza część tego spotkania dotyczyła dyskusji wokół wystąpienia prof. Jacka Purchli nt.: "Miasto i uniwersytet wobec wyzwań współczesności".

Zobacz także:
Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej
FACEBOOK

 

WYKŁAD DR MICHAŁA WIŚNIEWSKIEGO
2011-10-26
Międzynarodowe Centrum Kultury, 27 października, godz. 18.00
W cieniu władzy. Architektura miedzywojennej Europy a ekspansja totalitaryzmów
Wykład dr Michała Wiśniewskiego
więcej na stronie MCK
XIII EDYCJA NAGRODY IM. PROF. A. GIEYSZTORA
2011-10-18
31 października br. upływa termin zgłoszeń kandydatów do XIII edycji Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora przyznawanej przez Fundację Kronenberga. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego.
Laureatem XII edycji Nagrody im Profesora Aleksandra Gieysztora jest prof. Jacek Purchla

Szczegółowe informacje  
Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztra
KONFERENCJA. GALICJA A POWSTANIE STYCZNIOWE
2011-10-17
Prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński w dniach 19-22 października 2011 r. wziął udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Galicja a powstanie styczniowe” zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie oraz Międzynarodowy Zespół Badawczy „Galicja 1772-1918”. Prof. Broński wziął także udział w dniu 19 października w zebraniu Rady Naukowej Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Galicja 1772-1918”. Zebranie i konferencja odbyły się w Czudcu.
OSTRAWA. KLUB REGIONALISTÓW
2011-10-16
13.10.2011 w ramach cyklicznych spotkań "Klubu Regionalistów" organizowanych przez Katedrę Ekonomiki Regionalnej i Środowiskowej na Wydziale Ekonomii Politechniki Ostrawskiej (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) dr Monika Murzyn-Kupisz wraz z dr Krzysztofem Gwosdzem z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosiła referat pt. Socio-economic impact of EU co-funded projects in the field of culture and tourism. The experiences of the Silesian region
PROF JACEK PURCHLA CZŁONKIEM PK ds. UNESCO
2011-10-11
Prof. Jacek Purchla został mianowany członkiem Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Uroczystość powołania członków Polskiego Komitetu ds. UNESCO miała miejsce 6 września w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Wręczenie nominacji członkom PK ds. UNESCO
INTERNATIONAL WEEK
2011-10-03
W dn. 11-14 października br. dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w seminarium "International Week" dotyczącym szeroko rozumianej problematyki rozwoju lokalnego i reigonalnego zorganizowanym przez Wydział Ekonomii Politechniki w Ostrawie (Czechy). Dr Monika Murzyn-Kupisz  wygłosiła dwa wykłady: "Cultural heritage as a factor of local and regional development" oraz "The role of heritage in place marketing".

Szczegółowy program
NIE TYLKO ART DECO
2011-10-02
W dn. 6 - 8 października odbyła się w Rzeszowie VII Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona” i Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego po tytułem „Nie tylko art déco”. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym. W konferencji wziął udział dr Andrzej Laskowski z referatem pt. „Nie tylko Żeleński. Witraże kościołów diecezji tarnowskiej w okresie międzywojennym”.

Szczegółowy program konferencji

WYKŁAD INAUGURACYJNY - 03.10.2011
2011-09-23
WYKŁAD PROF. JACKA PURCHLI W THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH
2011-09-21
W dniu 29 września 2011 r. w Edynburskim Towarzystwie Królewskim
prof. Jacek Purchla wygłosi wykład pt. Nation, Town, Memory – Krakow experience.

Wykład zorganizowany został przy współpracy Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu, Biura Komisji Europejskiej w Edynburgu oraz Rady Miasta Edynburga.

Informacja o wykładzie na stronie organizatora
The Royal Society of EdinburghUdział pracowników Katedry w konferencjach naukowych
2011-09-14
W ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie pt. "Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 roku"
- dr Dominika Hołuj wygłosiŁa referat nt.: Doświadczenia i plany samorządów polskich metropolii w wykorzystaniu funduszy unijnych dla celów włączenia dziedzictwa kulturowego w proces ich rozwoju
- dr Monika Kupisz-Murzyn wygłosiła referat nt.: Dziedzictwo kulturowe jako endogeniczny zasób rozwojowy jednostek terytorialnych: polskie doświadczenia w ramach dotychczasowych perspektyw planowania unijnego
Konferencja odbyła się w dniu 23 września 2011 r., miejsce konferencji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Ramowy program konferencji
Second Research Seminar: Poznań
2011-09-13
W dniach 21-22 września 2011 r. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w konferencji pt. Creative industries in the periphery. Creative regions in Central and Eastern Europe: challenges and opportunities zorganizowanej w ramach projektu Regional Studies Association Research Network on Creative Regions in Europe: challenges and opportunities na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Cultural quarters as means of enhancing the creative capacity of Polish metropolises? Some recent evidence".

Program konferencji pdf

Regional Studies Association

WYKŁAD PROF. J. PURCHLI W CENTRUM BADAŃ HISTORYCZNYCH PAN W BERLINIE
2011-09-13

W dniu 19 września 2011 r. prof. Jacek Purchla w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie wygłosi wykład pt. Nowe aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej
EUROPEAN CULTURE CONGRESS
2011-09-07

W dniach 8-11.09.2011 odbył się we Wrocławiu European Culture Congress / Europejski Kongres Kultury. W ramach kongresu odbyły się liczne debaty zaprojektowane i organizowane przez inicjatywę obywatelską “A Soul for Europe” z udziałem europejskich polityków, przedstawicieli lokalnych władz i działaczy obywatelskich. Wśród tematów dyskusji znalazły się: relacje kultury i ekonomii, rola unijnych programów kulturalnych w kształtowaniu tożsamości europejskiej, a także formuła Europejskich Stolic Kultury.
Prof. Jacek Purchla zaproszony został do udziału w panelu dyskusyjnym pt. Europejska Stolica Kultury – Model dla kultury?
Profesor Purchla z nominacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brał udział w pracach Komisji Selekcyjnej konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”, który zakończył się w czerwcu br zwycięstwem miasta Wrocławia.
Informacja o debatach - A Soul for Europe: debaty
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform