Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

KONFERENCJA. GALICJA A POWSTANIE STYCZNIOWE
2011-10-17
Prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński w dniach 19-22 października 2011 r. wziął udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Galicja a powstanie styczniowe” zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie oraz Międzynarodowy Zespół Badawczy „Galicja 1772-1918”. Prof. Broński wziął także udział w dniu 19 października w zebraniu Rady Naukowej Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Galicja 1772-1918”. Zebranie i konferencja odbyły się w Czudcu.
OSTRAWA. KLUB REGIONALISTÓW
2011-10-16
13.10.2011 w ramach cyklicznych spotkań "Klubu Regionalistów" organizowanych przez Katedrę Ekonomiki Regionalnej i Środowiskowej na Wydziale Ekonomii Politechniki Ostrawskiej (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) dr Monika Murzyn-Kupisz wraz z dr Krzysztofem Gwosdzem z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosiła referat pt. Socio-economic impact of EU co-funded projects in the field of culture and tourism. The experiences of the Silesian region
PROF JACEK PURCHLA CZŁONKIEM PK ds. UNESCO
2011-10-11
Prof. Jacek Purchla został mianowany członkiem Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Uroczystość powołania członków Polskiego Komitetu ds. UNESCO miała miejsce 6 września w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Wręczenie nominacji członkom PK ds. UNESCO
INTERNATIONAL WEEK
2011-10-03
W dn. 11-14 października br. dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w seminarium "International Week" dotyczącym szeroko rozumianej problematyki rozwoju lokalnego i reigonalnego zorganizowanym przez Wydział Ekonomii Politechniki w Ostrawie (Czechy). Dr Monika Murzyn-Kupisz  wygłosiła dwa wykłady: "Cultural heritage as a factor of local and regional development" oraz "The role of heritage in place marketing".

Szczegółowy program
NIE TYLKO ART DECO
2011-10-02
W dn. 6 - 8 października odbyła się w Rzeszowie VII Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona” i Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego po tytułem „Nie tylko art déco”. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym. W konferencji wziął udział dr Andrzej Laskowski z referatem pt. „Nie tylko Żeleński. Witraże kościołów diecezji tarnowskiej w okresie międzywojennym”.

Szczegółowy program konferencji

WYKŁAD INAUGURACYJNY - 03.10.2011
2011-09-23
WYKŁAD PROF. JACKA PURCHLI W THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH
2011-09-21
W dniu 29 września 2011 r. w Edynburskim Towarzystwie Królewskim
prof. Jacek Purchla wygłosi wykład pt. Nation, Town, Memory – Krakow experience.

Wykład zorganizowany został przy współpracy Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu, Biura Komisji Europejskiej w Edynburgu oraz Rady Miasta Edynburga.

Informacja o wykładzie na stronie organizatora
The Royal Society of EdinburghUdział pracowników Katedry w konferencjach naukowych
2011-09-14
W ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie pt. "Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 roku"
- dr Dominika Hołuj wygłosiŁa referat nt.: Doświadczenia i plany samorządów polskich metropolii w wykorzystaniu funduszy unijnych dla celów włączenia dziedzictwa kulturowego w proces ich rozwoju
- dr Monika Kupisz-Murzyn wygłosiła referat nt.: Dziedzictwo kulturowe jako endogeniczny zasób rozwojowy jednostek terytorialnych: polskie doświadczenia w ramach dotychczasowych perspektyw planowania unijnego
Konferencja odbyła się w dniu 23 września 2011 r., miejsce konferencji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Ramowy program konferencji
Second Research Seminar: Poznań
2011-09-13
W dniach 21-22 września 2011 r. dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w konferencji pt. Creative industries in the periphery. Creative regions in Central and Eastern Europe: challenges and opportunities zorganizowanej w ramach projektu Regional Studies Association Research Network on Creative Regions in Europe: challenges and opportunities na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Cultural quarters as means of enhancing the creative capacity of Polish metropolises? Some recent evidence".

Program konferencji pdf

Regional Studies Association

WYKŁAD PROF. J. PURCHLI W CENTRUM BADAŃ HISTORYCZNYCH PAN W BERLINIE
2011-09-13

W dniu 19 września 2011 r. prof. Jacek Purchla w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie wygłosi wykład pt. Nowe aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej
EUROPEAN CULTURE CONGRESS
2011-09-07

W dniach 8-11.09.2011 odbył się we Wrocławiu European Culture Congress / Europejski Kongres Kultury. W ramach kongresu odbyły się liczne debaty zaprojektowane i organizowane przez inicjatywę obywatelską “A Soul for Europe” z udziałem europejskich polityków, przedstawicieli lokalnych władz i działaczy obywatelskich. Wśród tematów dyskusji znalazły się: relacje kultury i ekonomii, rola unijnych programów kulturalnych w kształtowaniu tożsamości europejskiej, a także formuła Europejskich Stolic Kultury.
Prof. Jacek Purchla zaproszony został do udziału w panelu dyskusyjnym pt. Europejska Stolica Kultury – Model dla kultury?
Profesor Purchla z nominacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brał udział w pracach Komisji Selekcyjnej konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”, który zakończył się w czerwcu br zwycięstwem miasta Wrocławia.
Informacja o debatach - A Soul for Europe: debaty
Udział pracowników Katedry w konferencjach naukowych
2011-09-07
W dniach 12-13 września 2011 dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w XIX Konferencji Naukowej z cyklu GOSPODARKA LOKALNA W TEORII I PRAKTYCE gdzie wygłosiła referat pt. „Działania na rzecz zachowania oraz współczesnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego a efekty mnożnikowe w gospodarce lokalnej”.
Konferencja odbyła się w Mysłakowicach,organixzator konferencji - Katedra Gospodarki Regionalnej, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Program konferencji pdf
I Forum Dziedzictwa Europy Środkowej
2011-07-05

W dniach 7-8 lipca 2011 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie miała miejsce pierwsza edycja Forum Dziedzictwa Europy Środkowej – spotkanie eksperckie w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie Międzynarodowego Centrum Kultury

Wykłady z cyklu: Zmieniając świat: architekci XX wieku
2011-06-13

Dr Michał Wiśniewski prowadzi wykłady w ramach stałego cyklu pt. „Zmieniając świat: architekci XX wieku” organizowanego przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Najbliższy wykład z tego cyklu pt. „Rem Koolhas i pochwała wielkości” odbędzie się we czwartek 16 czerwca o godz. 18.00 w Gmachu Głównym MN, al. 3 Maja 1

Pozostałe wykłady z tego cyklu poprowadzone przez dr Michała Wiśniewskiego w 2011 r.: 02.2011 - Frank Lloyd Wright i wymyślanie architektury amerykańskiej
03.2011- Szymon Syrkus i tragizm jednostki uwikłanej w historię
04.2011- Kenzo Tange i radykalny modernizm w Japonii
05.2011- Robert Venturi i początek postmodernizmu

Muzeum Narodowe w Krakowie

EKODYPLOM dla dr Tadeusza Filara
2011-06-07
W organizowanym po raz trzeci konkursie EKOuczelnia dr Tadeusz Filar otrzymał drugie wyróżnienie w kategorii EKOpracownik wynikiem 56,5 kg zgromadzonej makulatury. Więcej informacji o konkursie na stronie głównej UEK.
3. edycja konkursu EKOuczelnia

Udział pracowników Katedry w konferencjach naukowych
2011-06-02
Udział dr Tadeusza Filara w konferencjach naukowych:
- 30-31 maja 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – konferencja z cyklu Polityka i Komunikacja pt. „Między Wschodem a Zachodem. Obszar postsowiecki dwadzieścia lat po upadku ZSRR. Polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy”. Tytuł wygłoszonego referatu: „Zwrot performatywny” w humanistyce a relacje polsko-ukraińskie. Organizator konferencji: Koło Nauk Politycznych Homo Politicus UEK
program konferencji
- 12 maja 2011 Uniwersytet Jagielloński - międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Wasyl Stefanyk na tle epoki". Tytuł wygłoszonego referatu: Wasyla Stefanyka krakowsko-galicyjskie „obrazki liryczne”. Organizatorzy konferencji: Katedra Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ oraz Instytut Filologii Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka
program konferencji
Referat prof. Jacka Purchli w PAU
2011-05-30
W dniu 30.05.2011 w gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej w Krakowie prof. dr hab. Jacek Purchla, członek Komisji Spraw Europejskich PAU, w ramach posiedzenia naukowego Komisji wygłosi referat pt. "Polska wobec europejskich standardów ochrony dziedzictwa kulturowego".
Promocje doktorskie
2011-05-27
W dniu 27 czerwca 2011 r. podczas uroczyście obchodzonego Dnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się promocja doktorska dr Dominiki Hołuj, asystentki w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich. W tym dniu, w związku uzyskaniem tytułu doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim, dyplomem uhonorowany został także dr Michał Wiśniewski, obecnie adiunkt w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich.

Fot. A. Hołuj

Prof. Jacek Purchla senatorem UEK kadencji 2008-2012
2011-05-25

W wyniku wyborów uzupełniających do Senatu UEK które odbyły się dnia 23 maja 2011 r. na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, prof. dr hab. Jacek Purchla został wybrany senatorem kadencji 2008-2012.

Prof. Jacek Purchla odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
2011-05-24
Prof. dr hab. Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w propagowaniu i upowszechnianiu polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej, za osiągnięcia w pracy naukowo-publicystycznej”.
Uroczystość uhonorowania tym wysokim odznaczeniem państwowym miała miejsce 19 maja 2011 r. w Krakowie w Międzynarodowym Centrum Kultury, którego profesor Jacek Purchla jest założycielem i dyrektorem od chwili jego powołania.
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform