Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Expert Meeting on the Draft Recommendation on the Conservation of Historic Urban Landscape
2010-02-19
W dniach 17-19 lutego 2010 odbyło się w Paryżu spotkanie grupy ekspertów ds. przygotowania projektu rekomendacji UNESCO dot. zachowania historycznego krajobrazu miejskiego. W spotkaniu uczestniczył prof. Jacek Purchla

Przestrzenie kolonialne
2010-02-18
W dniu 10 lutego 2010 w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie odbyło się spotkanie z cyklu: Przestrzeń kultury

W spotkaniu poprowadzonym przez Michała Olszewskiego udział wzięli Tomasz Różycki, Magdalena Staniszkis i Michał Wiśniewski. Pretekstem do dyskusji były „przestrzenie kolonialne” którym poświęcony jest ostatni numer kwartalnika Autoportret – pismo o dobrej przestrzeni

„Kolonializm to ocean pojęć, które najczęściej kojarzymy z odległymi, egzotycznymi krajami. To także fundament dyskusji o zakorzenieniu, jednym z najgłębszych pokładów ludzkiej tożsamości, który tak łatwo pod wpływem politycznego, kulturowego lub ekonomicznego nacisku ulec może zniszczeniu. W wielu kulturach równie silnie jak potrzeba zakorzenienia, jest obecna ekspansja i dominacja. Numer „Autoportretu” poświęcony przestrzeniom kolonialnym, podejmuje próbę przyjrzenia się tym zagadnieniom w kilku podstawowych wymiarach. Po pierwsze przypomniana zostaje geneza dyskusji o postkolonializmie w naukach humanistycznych. Stworzona przez Edwarda Saida antropologiczna metoda badań mentalności i zachowań społeczności zdominowanych i wykorzenionych od kilku dekad inspiruje do opisywania coraz to nowych kultur i miejsc. (…) Równolegle podjęta została próba skonfrontowania się z własnymi, narodowymi doświadczeniami w tym zakresie. W okularach Saida przegląda się przecież i polska kultura, pełna postkolonialnej traumy wyrosłej z zaborów oraz doświadczeń dwudziestowiecznych totalitaryzmów”.
(ze wstępu redaktorskiego Michała Wiśniewskiego)

Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury
XXX Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna
2010-01-20

W dniach 15-17 stycznia 2010 r. w Ustroniu odbyło się XXX Sympozjum naukowe z cyklu "Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna"  - organizator Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UEK wraz z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej UEK oraz Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej. Gospodarzem drugiego dnia Sympozjum poświęconego tematyce: Kultura a transformacja był prof. Jacek Purchla. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli między innymi: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Izabella Cywińska, Anda Rottenberg, Magdalena Vášáryová.

Jacek Purchla: "Kulturalne" dylematy polskiej transformacji - artykuł zamieszczony w Gazecie Sympozjalnej nr 14, pdf

Szczegółowe informacje na temat XXX Sympozjum oraz program

fot. J. Bielański

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej
2010-01-19

Państwowa Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Suwałkach zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej na temat: "Reforma skarbowo - walutowa Władysława Grabskiego - założenia, realizacja, efekty.

szczegółowe informacje
Program naukowy: Dobre rządzenie
2009-11-24

W dniu 18.11.2009, podczas seminarium odbywającego się w ramach programu naukowego "Dobre rządzenie"  prowadzonego przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej UEK,  prof. Jacek Purchla wygłosił referat "W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce". Podstawą wystąpienia był „Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989.”

Informacje o programie „Dobre rządzenie”
Konferencja naukowa: Ziemiaństwo wobec industrializacji ziem polskich w XIX i XX wieku
2009-11-13
W dniach 5-6 listopada 2009 r. dr Andrzej Laskowski uczestniczył w konferencji naukowej zorganizowanej w Łodzi przez Katedrę Historii Społeczno - Gospodarczej Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja z tematem „Ziemiaństwo wobec industrializacji ziem polskich w XIX i XX wieku” zgromadziła referentów reprezentujących niemal wszystkie ośrodki naukowe w Polsce - wielu wybitnych badaczy dziejów ziemiaństwa oraz zaproszonych przedstawicieli nauki z zagranicy i gości. Wygłoszono blisko 40 referatów, dr A. Laskowski wygłosił referat pt. "Między folwarkiem a szybem. Ziemianie galicyjscy a nafta na przykładzie Jasła i powiatu jasielskiego". Miejscem obrad i dyskusji był gmach Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

Program konferencji


Fot. A. Laskowski


World Heritage and Cultural Diversity - Challenges for University Education
2009-10-30
Prof. Jacek Purchla wziął udział w międzynarodowej konferencji World Heritage and Cultural Diversity - Challenges for University Education. Konferencja odbyła się w dniach 23-25 października 2009  r., miejscem obrad był Uniwersytet Techniczny Brandenburgii w Cottbus, Niemcy. Szczególną okazją do spotkania w Cottbus stał się jubileusz 10-lecia istnienia Katedry UNESCO dla Studiów nad Dziedzictwem na Uniwersytecie Technicznym Brandenburgii. W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu referentów ze wszystkich kontynentów oraz międzynarodowa grupa 150 studentów BTU uczestników programu edukacyjnego prowadzonego przez Katedrę UNESCO kierowaną przez profesor Marie-Theres Albert.
       Podstawowym celem konferencji było przeprowadzenie dyskusji i odpowiedź na pytanie w jaki sposób miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa ukazują aspekty różnorodności kulturalnej i jak te aspekty można efektywniej wykorzystać dla zwiększenia zaangażowania społeczeństw na rzecz ochrony dziedzictwa. Konferencja stała się także próbą połączenia dyskursu nad szeroko rozumianą różnorodnością z dyskusją nad współczesnym i przyszłym podejściem do dziedzictwa i jego ochrony.
       Temat konferencji odzwierciedlał współczesny nurt dyskusji nad światowym dziedzictwem, zarówno w sferze nauki jak i polityki, z uwagi na fakt, że ochrona miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa osiągnęła nowy wymiar w kontekście możliwości i wyzwań związanych z różnorodnością kulturalną. W trakcie konferencji poszukiwano odpowiedzi na pytanie w jaki sposób światowe dziedzictwo i jego różnorodność może wzbogacić edukację na poziomie uniwersyteckim.
       Program konferencji obejmował m.in. cztery panele dyskusyjne. Prof. Jacek Purchla podczas panelu dyskusyjnego odbywającego się pod hasłem: „Dziedzictwo i jego transformacja w czasie i przestrzeni” przedstawił  referat „W kierunku systemu ochrony dziedzictwa. Dylematy polskiej transformacji”. Jako kierownik Katedry UNESCO ds. Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich wziął także udział w obradach okrągłego stołu, które odbywały się pod hasłem: „Edukacja na temat światowego dziedzictwa – przyszłość Katedr UNESCO”. Uczestnikami okrągłego stołu byli szefowie siedmiu Katedr UNESCO z Europy, Azji, Australii i Ameryki zajmujących się problematyką dziedzictwa.
       Spotkanie w Cottbus było też pierwszą próbą zinstytucjonalizowania działań Katedr UNESCO na polu przygotowywania uniwersyteckich programów studiów nad dziedzictwem. Szefowie Katedr podpisali wspólne memorandum w tej sprawie, które zostanie przekazane sekretarz generalnej UNESCO.


Strona internetowa konferencji
Sesja naukowa MEMORIA ET HISTORIA
2009-10-23

W dniach 23-24.10.2009 w Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 odbyła się sesja naukowa MEMORIA ET HISTORIA. W ramach sesji prof. Jacek Purchla wygłosił referat: Kraków a polski mit narodowy. Sesja zorganizowana została przez Polską Akademię Umiejętności, Węgierską Akademię Nauk oraz Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie.
Program sesji
Międzynarodowa konferencja: Centre/Periphery: Devolution/Federalism: New Trends in Cultural Policy
2009-10-22
Dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Centre/Periphery: Devolution/Federalism: New Trends in Cultural Policy, zorganizowanej przez czasopismo naukowe „Cultural Trends”. Konferncja odbyła się w City University w Londynie, 16 października 2009 r., Dr M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. „Cultural policy on the regional level. A decade of experiences of the newly established self-governing regions in Poland”
Międzynarodowa konferencja: Geografia historyczna jako determinanta rozwoju innych dyscyplin nauki
2009-10-21
W dniach 7-9 września 2009 r dr Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Geografia historyczna jako determinanta rozwoju innych dyscyplin nauki”. Konferencja odbyła się w WSZ w Legnicy. Dr M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. „Katowice – zmieniające się oblicze i tożsamość środkowoeuropejskiego miasta” (wraz z dr. K. Gwosdzem z Uniwersytetu Jagiellońskiego). Konferencji towarzyszył objazd naukowy po Dolnym Śląsku i Łużycach.
Zdjęcia:
Dziedzictwo kulturowe Łużyc: Żytawa (Zittau), Herrnhut (Ochranow), Ostritz
Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii
2009-10-14
W dniach 19-20 października 2009 odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury
konferencja podsumowująca pierwszy etap realizacji polsko-norweskiego projektu, realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury we współpracy z Riksantikvaren, Directorate for Cultural Heritage.

Przedsięwzięcie dotyczy różnorodnych aspektów zarządzania miejscami i obiektami dziedzictwa UNESCO w Małopolsce i Norwegii.

Program konferencji
XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich
2009-09-18
W dniach 16-19 września 2009 odbył się w Olsztynie XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Zjazd zorganizowany został przez środowisko historyków olsztyńskich skupionych w Olsztyńskim Oddziale PTH i jednocześnie w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zjazd, którego przewodnią myślą był „Powrót do źródeł” był doskonałą okazją do debaty o aktualnych problemach w badaniu i nauczaniu historii.
Na Zjeździe Katedrę Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie reprezentowali prof. Jacek Purchla i prof. UEK Krzysztof Broński.
Miejscem obrad Zjazdu był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Odbyły się również liczne imprezy towarzyszące. Szczegółowe informacje o wydarzeniu na stronie: http://www.pth.olsztyn.pl/zjazd/
Z archiwum Katedry
2009-09-14
Dział "Galeria" naszej strony internetowej poszerzony został o zakładkę "Z archiwum Katedry". Prezentowane zdjęcia przywołują ważniejsze wydarzenia z życia Katedry począwszy od roku 1975. Zapraszamy do obejrzenia.
Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości
2009-06-23
W dniu 17 czerwca br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się seminarium pt. Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości zorganizowane przez Polski Komitet do spraw UNESCO oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bibliotekę Narodową, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Polskie Towarzystwo Informatyczne we współpracy z Kino Polska Dystrybucja Sp. z o.o.
Celem seminarium była prezentacja problematyki digitalizacji dóbr kultury, przechowywania i udostępniania zasobów cyfrowych jako jednego z elementów polityki Państwa.
Więcej informacji na stronie internetowej Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Program seminarium PDF
Wykłady dla studentów Grand Valley State University
2009-06-18
Maj - czerwiec 2009, wykłady dr Moniki Murzyn-Kupisz nt. historii i kultury polskiej w XIX i XX wieku dla studentów Grand Valley State University odwiedzających naszą uczelnię w ramach wymiany międzyuczelnianej (opiekun grupy: prof. Gary Stark).
http://www.gvsu.edu/
Konferencja naukowa nt. Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polski
2009-05-28

W dniach 22-24 maja 2009 prof. UEK Krzysztof Broński uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. "Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków" z referatem nt. "Galicja wobec wyzwań nowoczesności (w dobie autonomii)". Konferencja zorganizowana przez  Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu odbyła się w Łagowie Lubuskim.

 

II Międzynarodowa Konferencja nt. Metropolie i obszary metropolitalne Polski wschodniej
2009-05-27
W dniach 21-24 maja 2009 r. dr Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w II Międzynarodowej Konferencji nt. "Metropolie i obszary metropolitalne Polski wschodniej" zorganizowanej przez Komitet KPZK PAN i PWSZ w Jarosławiu w Łańcucie, Jarosławiu i Lwowie. Podczas konferencji dr M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Dziedzictwo kulturowe jako potencjał rozwojowy miast Polski południowo-wschodniej".

Zobacz więcej zdjęć
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Witraże secesyjne. Tendencje i motywy
2009-05-27

W dniach 13-15 maja 2009 w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona i Muzeum Historii Miasta Łodzi. Tradycyjnie już konferencja stowarzyszenia zgromadziła znawców i miłośników sztuki witrażowej z różnych zakątków Polski, a także z Ukrainy. Reprezentowali oni różne instytucje i organizacje (szkoły wyższe, muzea, służby konserwatorskie, ośrodki badawczo-dokumentacyjne, pracownie konserwatorskie), co dowodzi, iż grono pasjonatów witraży jest spore i realizuje swoje zainteresowania w różnych środowiskach.
Dzięki ich zaangażowaniu na światło dzienne wychodzi coraz więcej interesujących dzieł sztuki witrażowej, wzbogaca się nasza wiedza o projektantach i wykonawcach witraży, uściśleniu ulegają kolejne fakty, a wiele zabytkowych przeszkleń unika zagłady. Ten ostatni wątek pojawił się silnie w toku dyskusji, kiedy to wskazano na brak koordynacji działań w zakresie inwentaryzacji i ochrony zabytkowych witraży w Polsce, i to pomimo rosnącej świadomości społecznej ich wartości.
Wśród wystąpień na sesji pojawiły się referaty o charakterze ogólnym, odnoszące się do epoki będącej głównym przedmiotem zainteresowania uczestników. Obok nich sporo było ciekawych odkryć (jak chociażby witraże Fritza Geigesa do katedry na Wawelu – zamówione, ale nigdy w niej nie zamontowane, wytropione w Szwajcarii), wystąpień przypominających zapomniane, wybitne realizacje (jak witraż autorstwa L. C. Tiffany’ego odkryty na nowo w kolekcji Raczyńskich eksponowanej w Rogalinie czy witraże zdobiące zakopiańskie sanatorium Dłuskich) czy wreszcie przeglądowych prezentacji dotyczących poszczególnych miast czy obszarów (jak Lwów, województwo śląskie, okolice Rzeszowa).
Obok referatów bardzo ważnym punktem programu było przybliżenie uczestnikom konferencji szerokiego spektrum wytworów sztuki łódzkiej około roku 1900, które bezsprzecznie należą do najbardziej reprezentatywnych przykładów Art Nouveaux nie tylko na obszarze ziem polskich, ale i całej środkowej Europy. Można było zatem zapoznać się m.in. z bogatymi, historyzującymi wnętrzami dawnego pałacu Izraela Poznańskiego (w jego sali balowej odbywały się obrady), perłami łódzkiej secesji (np. willą Leopolda Rudolfa Kindermana, gmachami kilku banków), bogatymi w różnorodne zespoły witraży obiektami sakralnymi (na czele z katedrą łódzką, kościołem jezuitów przy ul. Sienkiewicza czy protestanckim kościołem św. Mateusza) oraz gigantycznymi, XIX-wiecznymi kompleksami fabrycznymi (m.in. Geyerów, Scheiblera i Poznańskiego). Goszczące uczestników konferencji Muzeum Historii Miasta Łodzi zaprezentowało z kolei specjalną wystawę przygotowaną według koncepcji i scenariusza Jana Dominikowskiego, łódzkiego historyka sztuki specjalizującego się m.in. w sztuce witrażowej centralnej Polski. Wystawie tej, zatytułowanej Okna. Łódzkie witraże belle epoque, towarzyszył katalog z cennymi tekstami i wyborem wysokiej jakości ilustracji.

Na zdjęciu powyzej: Wstęga z zeskrobanym po II wojnie światowej niemieckojęzycznym napisem na witrażu w kościele luterańskim św. Mateusza w Łodzi.

Zobacz więcej zdjęć
Opracowanie i zdjęcia: dr Andrzej Laskowski
Dni Integracji - wyróżnienie dla dr Tadeusza Filara
2009-05-07

W dniach 22- 25 kwietnia odbyły się Dni Integracji - cykliczne wydarzenie mające na celu wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów niepełnosprawnych, współpracę między biurami ds. osób niepełnosprawnych uczelni wyższych w Krakowie, a przede wszystkim integrację krakowskiej społeczności akademickiej ze środowiskiem studentów niepełnosprawnych. Miło nam poinformować, że dr Tadeusz Filar, pracownik naszej Katedry, został uhonorowany wyróżnieniem za aktywne wspieranie działania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych naszej Uczelni.

Strona internetowa biura:
http://niepelnosprawni.uek.krakow.pl
Jerozolima i Kraków - "święte miasta"
2009-03-16

KONFERENCJA termin: 20-22 marca 2009 miejsce: Bezalel Academy of Arts and Design, Jerozolima, Izrael

Zarówno Jerozolima, jak i Kraków mają długą tradycję w pełnieniu roli „świętych miast" - miejsc pielgrzymkowych różnych religii i grup wyznaniowych. Czynnik mistyczny i religijny wpływał i nadal wpływa na ich strukturę przestrzenną oraz odgrywa istotną rolę w procesie kształtowania tożsamości i pamięci. Ważne jest także pytanie o współczesne problemy miejsc, których dziedzictwo kulturowe wyrasta z niezwykłej siły kultu oraz wynikające stąd kwestie ochrony i zarządzania „świętością" w warunkach globalnej ekonomii oraz dynamicznie rozwijającego się rynku turystycznego.

Konferencja zorganizowana przy współpracy z UNESCO Chair in Urban Design and Conservation Studies w Bezalel Academy of Arts and Design w Jerozolimie, izraelskim ICOMOS oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Program

Sprawozdanie z konferencji KURIER UEK 4/2009 PDF

Zdjęcia

 

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform