Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa
2017-06-29
2-12 lipca 2017, Kraków


Podczas trwających 10 dni obrad, przedstawiciele 21 państw członkowskich Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO będą podejmować decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie. W roli obserwatorów obecne będą również delegacje rządowe z blisko 170 Państw-Stron Konwencji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych afiliowanych przy UNESCO. Przewodniczącym 41. sesji jest Prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

oficjalna strona wydarzenia
Forum Młodych Profesjonalistów UNESCO
2017-06-28
Udział w konferencji - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-06-14
W dniach 12-13 czerwca prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w konferencji  nt.: Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych. Od inspiracji teoretycznych do badań empirycznych.  Prof. Murzyn-Kupisz wspólnie z dr Jarosławem Działkiem z UJ wygłosiła referat pt.: Artyści i ich wyobrażenia przestrzeni artystycznych miasta na przykładzie Krakowa i Katowic.
Program konferencji


Z wielkim smutkiem żegnamy
2017-06-12

Z wielkim smutkiem żegnamy

Profesora
Jana M. Małeckiego

Dnia 12 czerwca 2017 r. odszedł od nas Człowiek wielkiego formatu i wielkiej skromności, jeden z najwybitniejszych Uczonych w gronie historyków polskich, Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1981-1984, Profesor Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, w latach 1984-1997 kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej - jako dydaktyk - przyjaciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Dobroć i niezwykła życzliwość, którymi nas obdarzał zostanie w naszych sercach na zawsze.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Kierownik i Pracownicy
Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Profesor Jacek Purchla uhonorowany tytułem Małopolanina Roku 2016
2017-06-09


Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, największa regionalna organizacja samorządów terytorialnych w Polsce, uchwałą z dnia 9 stycznia 2017 roku nadała Tytuł Małopolanina Roku 2016 prof. Jackowi Purchli oraz Mieczysławowi Gilowi. Uroczystość wręczenia Tytułów odbyła się w dniu 7 czerwca 2017 roku w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Profesor Jacek Purchla otrzymał ten zaszczytny tytuł "w uznaniu zasług dla przybliżania Polakom kultury i sztuki środkowoeuropejskiej i światowej oraz kultywowania, upowszechnienia i promocji kultury polskiej". Szczególna służba Małopolsce i światu przypadła Profesorowi Purchli w tym roku, kiedy to w dniach od 2 do 12 lipca przewodniczył będzie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO a Kraków gościł przedstawicieli z ponad 190 państw.

Tytułem Małopolanina Roku 2016 uhonorowany został również Mieczysław Gil, przewodniczący Zarządu Małopolskiej „Solidarności”, organizator strajków w Nowej Hucie i Małopolsce po wprowadzeniu stanu wojennego za co został skazany na 4 lata więzienia. Tytuł znanemu działaczowi „Solidarności” przyznany został „w uznaniu zasług w walce o niepodległą Rzeczpospolitą oraz pracy na rzecz budowania demokratycznego Państwa".

MAŁOPOLANIE ROKU
Grant dla dr Piotra Miodunki
2017-05-30
Dr Piotr Miodunka uzyskał finansowanie projektu pt. „Chłopi wobec kryzysów żywnościowych od XVII do połowy XIX wieku (na przykładzie południowej Małopolski)” w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA 12.
Udział w konferencji - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-05-18
W dniach 16-17 maja 2017 r. w  Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie odbłla się międzynarodowa konferencja pod auspicjami ICOM (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków) oraz NIMOZ (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) pt. "Planning an extended museum. Critical factors in museum managing" -  Prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w ww. konferencji wygłaszając referat pt. "Complexity of relations between museums and their cultural and socio-economic environment"/"Złożoność relacji pomiędzy muzeami a ich kulturowym i społeczno-ekonomicznym otoczeniem".

program konferencji
Udział w konferencji - dr Dominika Hołuj
2017-05-18
W dniu 15 maja dr Dominika Hołuj uczestniczyła w X Konferencji Naukowej Miasta XXI Wieku pt. KONCEPCJE ORAZ IDEE ROZWOJU I PLANOWANIA MIAST: WYZWANIA – PROJEKTY – MOŻLIWOŚCI w Izbicku. Dr Hołuj wygłosiła referat pt. "Podejście partycypacyjne w kształtowaniu przestrzeni centralnych miasta. Przykład osiedla domków fińskich w Warszawie"
Program konferencji
Nowa publikacja
2017-04-06
W dniu 4 kwietnia 2017 r. ukazała się elektroniczna wersja książki M. Murzyn-Kupisz, J. Działek (eds.), The impact of artists on contemporary urban development in Europe, Springer International Publishing 2017 (XVI, 377 pp.) Wersja drukowana będzie dostępna w maju 2017 r.
eBook ISBN978-3-319-53217-2,  Hardcover ISBN978-3-319-53215-8

Szczegółowe informacje o książceUdział w konferenjach - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-04-06
W dniu 13 marca w ramach cyklu Open Eyes Economy Summit na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się seminarium problemowe pt. "Prawo do miasta". Podczas seminarium prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Kultura a prawo do miasta".

W dniach 30-31 marca prof. UEK dr hab. M. Murzyn-Kupisz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji pt. "W kierunku rewitalizacji integralnej – Szychta kreatywna. Forum", zorganizowanej przez Muzeum Śląskie w Katowicach. W ramach konferencji  przedstawiła referat problemowy oraz uczestniczyła w panelu dyskusyjnym "Marzenia i możliwości. Formalne aspekty rewitalizacji przestrzeni industrialnych".

Szczegółowy program konferencji

Spotkanie poświęcone pamięci prof. Janiny Bieniarzówny, w 20. rocznicę śmierci
2017-03-27
Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII zorganizowało spotkanie poświęcone pamięci prof. Janiny Bieniarzówny, w 20. rocznicę jej śmierci.
Spotkanie odbyło się w czwartek 30 marca 2017 r. w budynku przy ul. Franciszkańskiej 1. Profesor Bieniarzównę wspominał ks. prof. dr hab. Jacek Urban, obecny dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII oraz uczestnicy spotkania.
Link do zdjęć
Bibliografia prac Profesora Jana M. Małeckiego wydana na 90. urodziny
2016-12-21
Z okazji 90. urodzin Profesora Jana M. Małeckiego, rektora UEK w latach 1981-1984, długoletniego kierownika Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, została wydana, pod redakcją prof. Jacka Purchli, okazjonalna publikacja „Bibliografia prac Profesora Jana M. Małeckiego wydana na 90. urodziny”. Książka została uroczyście wręczona Panu Profesorowi 9 grudnia 2016 roku podczas wizyty władz rektorskich i kierownictwa Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej w domu Jubilata.

Nowa publikacja
2016-11-25
Nakładem krakowskiego wydawnictwa naukowego Universitas w ramach serii "Muzeologia" (t. 13) ukazała się książka autorstwa Moniki Murzyn-Kupisz pt. "Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury" przygotowana we współpracy z dr Jarosławem Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krótki opis książki zamieszczony na okładce:
  Dla przedstawicieli nauk społeczno-ekonomicznych placówki muzealne są szczególnym rodzajem przedsiębiorstw non-profit. Działalność muzeów, prowadzona w kontekście szerokiej gamy uwarunkowań o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym, jest wypadkową wielości funkcji i specyficznych celów kolekcjonerskich, konserwatorskich, naukowych, edukacyjnych, integracyjnych, tożsamościowych, wizerunkowych oraz w zakresie przyciągania publiczności i stymulowania ruchu turystycznego, stawianych przed nimi przez muzealników, organizatorów i społeczeństwo. Definiując obszary badawcze ekonomii muzeów, w książce pokazano, iż jest to już dość dobrze ugruntowane pole badań w ramach ekonomii kultury, łączące się ze spojrzeniem na tego typu instytucje w szerszym kontekście rozwoju cywilizacyjnego. Wkład ekonomistów w rozważania na temat muzeów nie dotyczy zatem, wbrew stereotypowym oczekiwaniom, oceny krótkoterminowej efektywności finansowej muzeów, lecz polega przede wszystkim na wskazywaniu potencjalnych uwarunkowań i implikacji podejmowania decyzji oraz wyborów związanych z działalnością muzeów i dążeniem przez nie do osiągnięcia  złożonych celów.
Opracowanie to jest pierwszą  na polskim rynku wydawniczym publikacją łączącą refleksje teoretyczne z zakresu ekonomii muzeów ze szczegółowymi badaniami empirycznymi prowadzonymi na terenie Polski. Zgłębiając jedną z ważnych kwestii dotyczących muzeów, obecną w dyskursie z zakresu ekonomii kultury, posługując się zarówno danymi zastanymi, jak i wynikami autorskich badań studiów przypadku, w opracowaniu omówiono determinanty popytu prywatnego i społecznego na muzea. Szczegółowej analizie poddano problem interesariuszy muzeów oraz wartościowania muzeów przez ich szeroko rozumianą publiczność, w tym kwestie skłonności do wnoszenia opłat na rzecz muzeów w formie biletów za wstęp oraz podatków, a także sprawę wkładu muzeów w budowanie i wzmacnianie kapitału społecznego w kontekście lokalnym i regionalnym.
Prof. Jacek Purchla - udział w debacie z cyklu: Krakowskie kolokwium
2016-11-07
7 listopada o godz. 18.00, Pałac Krzysztofory (sala Fontany)  kolejna debata z cyklu Krakowskie kolokwium.
Debata na temat Dobre austriackie czasy w Galicji – między historią a mitem. W 100. rocznicę śmierci cesarza Franciszka Józefa.

Paneliści: prof. dr hab. Jacek Purchla (Uniwersytet Ekonomiczny, Międzynarodowe Centrum Kultury), prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Waldemar Łazuga (Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu).
Moderator: dyr. Michał Niezabitowski.


Udział w konferencji - dr Dominika Hołuj
2016-10-28
W dniach 27-28 października 2016 r. dr Dominika Hołuj uczestniczyła w Ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. "Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych", która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Organizatorami konferencji byli: Katedra Gospodarki Regionalnej UEK w Krakowie, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Towarzystwo Urbanistów Polskich. Dr Hołuj wygłosiła referat pt. "Procedury partycypacyjne w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym".

Prof. Jacek Purchla przewodniczącym sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie w 2017 r
2016-10-27
W dniach 24–26 października br. w siedzibie UNESCO w Paryżu Komitet Światowego Dziedzictwa kontynuował obrady 40 sesji rozpoczętej w lipcu tego roku w Stambule - przerwanej w związku z próbą wojskowego zamachu stanu w Turcji. W Stambule podjęto decyzję, że 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa odbędzie się w Krakowie w dniach 2–12 lipca 2017 r. Jej przewodniczącym został wybrany prof. Jacek Purchla, wybitny znawca zagadnień dziedzictwa kulturowego, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Na sesji w Paryżu prof. J. Purchla objął funkcję przewodniczącego, którą sprawować będzie do momentu zakończenia sesji w Krakowie.

Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz - wykład w Muzeum w Chrzanowie
2016-10-26
W dniu 26.10.2016 w  Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w ramach cyklu spotkań naukowych  pt. "Kawiarnia Naukowa" odbywających się  w budynku tzw. Domu Urbańczyka - oddziale wystaw czasowych chrzanowskiego muzeum, miał miejsce dr hab. Monika Murzyn-Kupisz pt. Jakie funkcje mogą dziś pełnić muzea?

Link do informacji o wykładzie:
http://www.muzeum.chrzanow.pl/index.php?id=1&p=news,8,show,547Udział w konferencji
2016-09-30
W dniach 29 i 30 września 2016 roku odbyła się w Drohiczynie nad Bugiem ogólnopolska konferencja naukowa nt.: Rola kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich.
W konferencji udział wzięli i wygłosili referaty: prof. dr hab. Jacek Purchla: „Krakowska monachomachia przełomu XIX i XX wieku. Rola zgromadzeń zakonnych w rozwoju miasta”; prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński: „Rola kościoła katolickiego w rozwoju gospodarczym Galicji w okresie autonomii" oraz dr Andrzej Laskowski: „Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty boomu w zakresie budownictwa sakralnego w Galicji na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie diecezji tarnowskiej”

Organizatorem konferencji była Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego.

Udział w konferencji - dr Piotr Miodunka
2016-09-28
W dniach 15-17 września 2016 roku odbył się w Poznaniu III Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku. W Kongresie wziął udział dr Piotr Miodunka, który wygłosił referat pt. „Małe miasta Małopolski na tle procesów demograficznych XVIII wieku”.
Udział w konferencjach - dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2016-09-14
Udział w konferencjach:

- w dniach 8-9 września 2016 r. uczestnictwo w konferencji pt. „Muzeum – samorządowy opiekun dziedzictwa”, która odbyła się w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Dr hab. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. „Potencjał społeczno-ekonomicznego oddziaływania instytucji muzealnych”.

- w dniach 4-6 września 2016 r. uczestnictwo jako wykładowca w międzynarodowej szkole letniej dla doktorantów organizowanej przez prof. Stefano Della Torre w ramach UNESCO Chair in Architectural Preservation and Planning in Heritage Cities (974) – Katedry UNESCO założonej w 2012 r. na Politechnice Mediolańskiej. Tematem przewodnim kursu, który odbywał się na terenie wpisanego na listę UNESCO zabytkowego zespołu urbanistycznego Mantui, gdzie Politechnika Mediolańska ma też swój drugi kampus, było „Trading Values for Preservation and Planning in World Heritage Cities”. Dr hab. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła wykład pt. “Built cultural heritage and economic development”.

- w dniach 31 sierpnia do 2 września 2016 r. uczestnictwo w dorocznej międzynarodowej konferencji Royal Geographic Society (RGS) oraz Institute of British Geographers (IBG), która odbyła się w Londynie w siedzibie RGS. W ramach konferencji, której motywem przewodnim było „Nexus thinking” odbyła się sesja pt. „Nexus Thinking in Gentrification Studies” organizowana i moderowana przez prof. Lorettę Lees z University of Leicester, jedną z najbardziej znanych na świecie badaczek fenomenu gentryfikacji. M. Murzyn-Kupisz uczestniczyła w ww. sesji wygłaszając we współautorstwie z dr Jarosławem Działkiem z UJ referat pt. „Artists and gentrification in the post-socialist context”. Link do programu konferencji i abstraktów

- w dniach 29-30 sierpnia 2016 r. uczestnictwo jako wykładowca w międzynarodowej szkole letniej pt. „Heritage Value Assessment – Basis for Heritage Protection” zorganizowanej w Lublinie przez Politechnikę Lubelską pod patronatem Polskiego Komitetu Narodowego UNESCO oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła dwa wykłady wprowadzające w tematykę szkoły: „Values of cultural heritage from the perspective of humanities and socio-economic sciences” oraz „Experiences and challenges in measuring heritage values”.
Program

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform