Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Udział w konferenjach - prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2017-04-06
W dniu 13 marca w ramach cyklu Open Eyes Economy Summit na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się seminarium problemowe pt. "Prawo do miasta". Podczas seminarium prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. "Kultura a prawo do miasta".

W dniach 30-31 marca prof. UEK dr hab. M. Murzyn-Kupisz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji pt. "W kierunku rewitalizacji integralnej – Szychta kreatywna. Forum", zorganizowanej przez Muzeum Śląskie w Katowicach. W ramach konferencji  przedstawiła referat problemowy oraz uczestniczyła w panelu dyskusyjnym "Marzenia i możliwości. Formalne aspekty rewitalizacji przestrzeni industrialnych".

Szczegółowy program konferencji

Spotkanie poświęcone pamięci prof. Janiny Bieniarzówny, w 20. rocznicę śmierci
2017-03-27
Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII zorganizowało spotkanie poświęcone pamięci prof. Janiny Bieniarzówny, w 20. rocznicę jej śmierci.
Spotkanie odbyło się w czwartek 30 marca 2017 r. w budynku przy ul. Franciszkańskiej 1. Profesor Bieniarzównę wspominał ks. prof. dr hab. Jacek Urban, obecny dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII oraz uczestnicy spotkania.
Link do zdjęć
Bibliografia prac Profesora Jana M. Małeckiego wydana na 90. urodziny
2016-12-21
Z okazji 90. urodzin Profesora Jana M. Małeckiego, rektora UEK w latach 1981-1984, długoletniego kierownika Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, została wydana, pod redakcją prof. Jacka Purchli, okazjonalna publikacja „Bibliografia prac Profesora Jana M. Małeckiego wydana na 90. urodziny”. Książka została uroczyście wręczona Panu Profesorowi 9 grudnia 2016 roku podczas wizyty władz rektorskich i kierownictwa Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej w domu Jubilata.

Nowa publikacja
2016-11-25
Nakładem krakowskiego wydawnictwa naukowego Universitas w ramach serii "Muzeologia" (t. 13) ukazała się książka autorstwa Moniki Murzyn-Kupisz pt. "Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury" przygotowana we współpracy z dr Jarosławem Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krótki opis książki zamieszczony na okładce:
  Dla przedstawicieli nauk społeczno-ekonomicznych placówki muzealne są szczególnym rodzajem przedsiębiorstw non-profit. Działalność muzeów, prowadzona w kontekście szerokiej gamy uwarunkowań o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym, jest wypadkową wielości funkcji i specyficznych celów kolekcjonerskich, konserwatorskich, naukowych, edukacyjnych, integracyjnych, tożsamościowych, wizerunkowych oraz w zakresie przyciągania publiczności i stymulowania ruchu turystycznego, stawianych przed nimi przez muzealników, organizatorów i społeczeństwo. Definiując obszary badawcze ekonomii muzeów, w książce pokazano, iż jest to już dość dobrze ugruntowane pole badań w ramach ekonomii kultury, łączące się ze spojrzeniem na tego typu instytucje w szerszym kontekście rozwoju cywilizacyjnego. Wkład ekonomistów w rozważania na temat muzeów nie dotyczy zatem, wbrew stereotypowym oczekiwaniom, oceny krótkoterminowej efektywności finansowej muzeów, lecz polega przede wszystkim na wskazywaniu potencjalnych uwarunkowań i implikacji podejmowania decyzji oraz wyborów związanych z działalnością muzeów i dążeniem przez nie do osiągnięcia  złożonych celów.
Opracowanie to jest pierwszą  na polskim rynku wydawniczym publikacją łączącą refleksje teoretyczne z zakresu ekonomii muzeów ze szczegółowymi badaniami empirycznymi prowadzonymi na terenie Polski. Zgłębiając jedną z ważnych kwestii dotyczących muzeów, obecną w dyskursie z zakresu ekonomii kultury, posługując się zarówno danymi zastanymi, jak i wynikami autorskich badań studiów przypadku, w opracowaniu omówiono determinanty popytu prywatnego i społecznego na muzea. Szczegółowej analizie poddano problem interesariuszy muzeów oraz wartościowania muzeów przez ich szeroko rozumianą publiczność, w tym kwestie skłonności do wnoszenia opłat na rzecz muzeów w formie biletów za wstęp oraz podatków, a także sprawę wkładu muzeów w budowanie i wzmacnianie kapitału społecznego w kontekście lokalnym i regionalnym.
Prof. Jacek Purchla - udział w debacie z cyklu: Krakowskie kolokwium
2016-11-07
7 listopada o godz. 18.00, Pałac Krzysztofory (sala Fontany)  kolejna debata z cyklu Krakowskie kolokwium.
Debata na temat Dobre austriackie czasy w Galicji – między historią a mitem. W 100. rocznicę śmierci cesarza Franciszka Józefa.

Paneliści: prof. dr hab. Jacek Purchla (Uniwersytet Ekonomiczny, Międzynarodowe Centrum Kultury), prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Waldemar Łazuga (Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu).
Moderator: dyr. Michał Niezabitowski.


Udział w konferencji - dr Dominika Hołuj
2016-10-28
W dniach 27-28 października 2016 r. dr Dominika Hołuj uczestniczyła w Ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. "Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych", która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Organizatorami konferencji byli: Katedra Gospodarki Regionalnej UEK w Krakowie, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Towarzystwo Urbanistów Polskich. Dr Hołuj wygłosiła referat pt. "Procedury partycypacyjne w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym".

Prof. Jacek Purchla przewodniczącym sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie w 2017 r
2016-10-27
W dniach 24–26 października br. w siedzibie UNESCO w Paryżu Komitet Światowego Dziedzictwa kontynuował obrady 40 sesji rozpoczętej w lipcu tego roku w Stambule - przerwanej w związku z próbą wojskowego zamachu stanu w Turcji. W Stambule podjęto decyzję, że 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa odbędzie się w Krakowie w dniach 2–12 lipca 2017 r. Jej przewodniczącym został wybrany prof. Jacek Purchla, wybitny znawca zagadnień dziedzictwa kulturowego, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Na sesji w Paryżu prof. J. Purchla objął funkcję przewodniczącego, którą sprawować będzie do momentu zakończenia sesji w Krakowie.

Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz - wykład w Muzeum w Chrzanowie
2016-10-26
W dniu 26.10.2016 w  Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w ramach cyklu spotkań naukowych  pt. "Kawiarnia Naukowa" odbywających się  w budynku tzw. Domu Urbańczyka - oddziale wystaw czasowych chrzanowskiego muzeum, miał miejsce dr hab. Monika Murzyn-Kupisz pt. Jakie funkcje mogą dziś pełnić muzea?

Link do informacji o wykładzie:
http://www.muzeum.chrzanow.pl/index.php?id=1&p=news,8,show,547Udział w konferencji
2016-09-30
W dniach 29 i 30 września 2016 roku odbyła się w Drohiczynie nad Bugiem ogólnopolska konferencja naukowa nt.: Rola kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich.
W konferencji udział wzięli i wygłosili referaty: prof. dr hab. Jacek Purchla: „Krakowska monachomachia przełomu XIX i XX wieku. Rola zgromadzeń zakonnych w rozwoju miasta”; prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński: „Rola kościoła katolickiego w rozwoju gospodarczym Galicji w okresie autonomii" oraz dr Andrzej Laskowski: „Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty boomu w zakresie budownictwa sakralnego w Galicji na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie diecezji tarnowskiej”

Organizatorem konferencji była Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego.

Udział w konferencji - dr Piotr Miodunka
2016-09-28
W dniach 15-17 września 2016 roku odbył się w Poznaniu III Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku. W Kongresie wziął udział dr Piotr Miodunka, który wygłosił referat pt. „Małe miasta Małopolski na tle procesów demograficznych XVIII wieku”.
Udział w konferencjach - dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
2016-09-14
Udział w konferencjach:

- w dniach 8-9 września 2016 r. uczestnictwo w konferencji pt. „Muzeum – samorządowy opiekun dziedzictwa”, która odbyła się w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Dr hab. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła referat pt. „Potencjał społeczno-ekonomicznego oddziaływania instytucji muzealnych”.

- w dniach 4-6 września 2016 r. uczestnictwo jako wykładowca w międzynarodowej szkole letniej dla doktorantów organizowanej przez prof. Stefano Della Torre w ramach UNESCO Chair in Architectural Preservation and Planning in Heritage Cities (974) – Katedry UNESCO założonej w 2012 r. na Politechnice Mediolańskiej. Tematem przewodnim kursu, który odbywał się na terenie wpisanego na listę UNESCO zabytkowego zespołu urbanistycznego Mantui, gdzie Politechnika Mediolańska ma też swój drugi kampus, było „Trading Values for Preservation and Planning in World Heritage Cities”. Dr hab. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła wykład pt. “Built cultural heritage and economic development”.

- w dniach 31 sierpnia do 2 września 2016 r. uczestnictwo w dorocznej międzynarodowej konferencji Royal Geographic Society (RGS) oraz Institute of British Geographers (IBG), która odbyła się w Londynie w siedzibie RGS. W ramach konferencji, której motywem przewodnim było „Nexus thinking” odbyła się sesja pt. „Nexus Thinking in Gentrification Studies” organizowana i moderowana przez prof. Lorettę Lees z University of Leicester, jedną z najbardziej znanych na świecie badaczek fenomenu gentryfikacji. M. Murzyn-Kupisz uczestniczyła w ww. sesji wygłaszając we współautorstwie z dr Jarosławem Działkiem z UJ referat pt. „Artists and gentrification in the post-socialist context”. Link do programu konferencji i abstraktów

- w dniach 29-30 sierpnia 2016 r. uczestnictwo jako wykładowca w międzynarodowej szkole letniej pt. „Heritage Value Assessment – Basis for Heritage Protection” zorganizowanej w Lublinie przez Politechnikę Lubelską pod patronatem Polskiego Komitetu Narodowego UNESCO oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. M. Murzyn-Kupisz wygłosiła dwa wykłady wprowadzające w tematykę szkoły: „Values of cultural heritage from the perspective of humanities and socio-economic sciences” oraz „Experiences and challenges in measuring heritage values”.
Program

Profesor Jacek Purchla wybrany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa
2016-07-20

Polish city of Kraków to host 2017 World Heritage Committee sessionNa 40. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która odbyła się w dniach 10-17 lipca w Stambule, zapadła decyzja o organizacji kolejnej sesji Komitetu w 2017 r. w Krakowie. Na stanowisko przewodniczącego Komitetu został jednomyślnie wybrany prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, twórca i wieloletni dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.


Informacja na stronie Polskiego Komitetu ds UNESCO
Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016
2016-07-07
Portugalia. Prof. Jacek Purchla wygłosił w dniach 7-11 kwietnia 2016 roku trzy wykłady promujące Kraków – miejsce odbywania się Światowych Dni Młodzieży.
Braga - Centro Cultural e Pastoral da Diocese de Braga
“Kraków – Miasto Środka” (Cracovia – a Cidade do meio)
Fatima - Hotel Casa S. Nuno
“A Polónia e o Jubileu dos Jovens”
Lizbona - Universidade Católica Portuguesa, Institute of Political Studies
“Cracovia...Where the World’s Youth Meets” 

Udział w konferencji
2016-07-01
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej pod auspicjami European Sociological Association pt. „Moving cities: contested views on urban life”. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 29.06-1.07.2016. W trakcie konferencji, we współautorstwie z J. Działkiem z UJ, dr hab. Monika Murzyn-Kupisz zaprezentowała referat pt. „Artists and the dynamics of urban change”.
Program konferencji

Wywiad z Profesorem Jackiem Purchlą
2016-06-27
Wywiad z prof. Jackiem Purchlą
Nasze, nawet jeśli wraże Tygodnik Powszechny 5.06. 2016
Udział w konferencji
2016-06-17

Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej pod auspicjami Association for Cultural Economics International pt. „19th International Conference on Curtural Economics ". Konferencja odbyła się w Valladolid w Hiszpanii w dniach 21-24.06.2016. W trakcie konferencji, we współautorstwie z J. Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Monika Murzyn-Kupisz zaprezentowała referat: "Determinants of Willingness to Pay for Museums in Poland"
Strona konferencji


Udział w konferencji
2016-06-08
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego pt. "Sfera publiczna - przestrzeń - muzeum: o zmieniającej się roli instytucji kultury". Konferencja która odbyła się 7 czerwca 2016 w Opolu. W trakcie konferencji we współautorstwie z J. Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Monika Murzyn-Kupisz zaprezentowała referat pt. „Muzea a budowanie kapitału społecznego w województwie małopolskim”.
Program konferencji
Spotkanie naukowe w setną rocznicę urodzin prof. Janiny Bieniarzówny
2016-05-30
We środę, 24 marca w siedzibie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa odbyło się spotkanie naukowe w setną rocznicę urodzin prof. Janiny Bieniarzówny. Panią Profesor wspominali prof. Jerzy Wyrozumski, ks prof. Jacek Urban oraz prof. Jacek Purchla, który również całe spotkanie poprowadził.więcej zdjęć
Nowa publikacja
2016-04-29


KRAKÓW - METROPOLIA. W 25. rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej
red. Jacek Purchla
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
Rok wydania: 2016
Stron: 219
ISBN: 9788376387116

KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Udział w konferencjach
2016-04-04

W dniach 30.03-2.04 2016 r. dr Piotr Miodunka wziął udział w European Social Science History Conference organizowanej pod auspicjami International Institute of Social History. Podczas konferencji dr Miodunka zaprezentował referat nt. The Subsistence Crises of the 18th and First Half of the 19th Centuries in Rural Societies in Southern Poland.

 Program konferencji

 

 

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform