Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

Aktualności

Honorowa Statuetka Izby Przemysłowo-Handlowej dla prof. Jacka Purchli
2015-11-19
Profesor Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, został wyróżniony Honorową Statuetką Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano, że jest to wyraz szczególnego uznania za „zadbanie o zachowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego Izby Przemysłowo-Handlowej”. Uroczystość wręczenia odbyła się 13 listopada podczas obchodów jubileuszu 165-lecia powstania Izby.
Izba Przemysłowo-Handlowa to jedna z najstarszych tego typu europejskich instytucji samorządowych, która działa na rzecz rozwoju regionu i Krakowa, reprezentując interesy firm z Małopolski na forum krajowym i międzynarodowym.
70 lat UNESCO i ONZ
2015-11-06
Profesor Jacek Purchla jako Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO bierze udział w 38 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, która od 3 listopada obraduje w Paryżu. Tegoroczna Konferencja ma charakter jubileuszowy, zbiega się bowiem z 70-rocznicą powstania UNESCO i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Więcej na stronie PK ds. UNESCO
Udział w konferencjach
2015-10-16

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 12 października br., w ramach obchodów jubileuszu siedemdziesięciolecia Biblioteki zorganizowana została konferencja pt. „Czy biblioteka jest samotną wyspą?” poświęcona roli, jaką we współczesnym świecie spełnia biblioteka, wymaganiach jakie są jej stawiane i wartościach jakie ze sobą niesie. W trakcie konferencji M. Murzyn-Kupisz wraz z dr Jarosławem Działkiem z UJ zaprezentowała referat pt. "Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim"

W dn. 15-17 października w Krakowie w Instytucie Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się konferencja naukowa pt. "Zarządzanie dziedzictwem. Teoria a praktyka". dr hab. M. Murzyn-Kupisz uczestniczyła jako prelegent w panelu eksperckim pt. „Problemy zarządzania dziedzictwem – teoria a praktyka”, wygłosiła także referat wprowadzający w drugi dzień obrad pt. "Wartości przydawane dziedzictwu kulturowemu przez społeczność regionu. Przykład zespołu zamkowo-parkowego w Łańcucie" oraz moderowała sesję referatową pt. "Ekonomia i zarządzanie dziedzictwem kulturowym"
link do programu konferencjiMiędzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2015
2015-10-15

W ramach konferencji  Wolny rynek – lepsze miasto? 25 lat wolnorynkowych doświadczeń polskich architektów odbywającej się w ramach Międzynarodowego Biennale Architektury trwającego w Krakowie w dniach 15-16 października prof. Jacek Purchla moderował blok wykładów Polityka a architektura.


Udział w konferencjach
2015-10-10
W dniach 9-11 października 2015 r. odbyła się w Lublinie IX Konferencja Naukowa Witraże. Dziedzictwo cenne czy niechciane? zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona oraz Instytut Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na konferencji referat opracowany przez dr Andrzeja Laskowskiego pt. „Translokacje witraży, ich przyczyny i konsekwencje na przykładzie witraży sakralnych diecezji tarnowskiej” pod nieobecność prelegenta wygłosiła p. Katarzyna Tur-Marciszuk.

Program konferencjiProfesor Jacek Purchla na posiedzeniu V4 w Pradze
2015-10-10
Prof. Jacek Purchla wziął udział w spotkaniu V4 Panel of Eminent Personalities, które odbyło się w Pradze 5 października br.

Omawiano raport poświęcony 25-leciu istnienia Grupy Wyszegradzkiej, którego premiera odbędzie się w lutym przyszłego roku. Celem raportu będzie nie tylko podsumowanie przeszłości, ale również wyznaczenie celów na przyszłość. W gronie osób omawiających te istotne kwestie znaleźli się: dr Libor Rouček (Czechy), prof. Jacques Rupnik (Francja), dr  Pavol Demeš (Słowacja), dr  Eduard Kukan (Słowacja), dr  Andrzej Olechowski (Polska), prof. János Martonyi (Węgry) i dr Katalin Szili (Węgry).

Na zdjęciu: uczestnicy spotkania z jego gospodarzem, ministrem spraw zagranicznych Republiki Czeskiej, dr. Lubomírem Zaorálkiem.

Udział w konferencjach
2015-09-22
Dr Piotr Miodunka wziął udział w międzynarodowej konferencji "Historia środowiskowa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności", która odbyła się w dn. 18-19.09.2015 w Krakowie pod auspicjami European Society for Environmental History, Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dr Piotr Miodunka zaprezentował referat nt: "Kryzysy żywnościowe od XVII do połowy XIX wieku na przykładzie Małopolski".
Link do strony konferencji
Udział w konferencjach
2015-09-14
Dr Piotr Miodunka wziął udział w międzynarodowej konferencji "3rd Rural History Conference", która odbyła się w dn. 7-10.09.2015 w hiszpańskiej Gironie. Było to spotkanie ponad 400 naukowców z 34 krajów odbywające się pod auspicjami European Rural History Organisation. Dr Piotr Miodunka, w panelu "Pre-industrial agriculture between nature and society: the handling of stress and crises of local levels" prowadzonym przez  Prof. Mats'a Morella z Uniwersytetu w Sztokholmie, zaprezentował referat nt: "The Subsistence Crisis of 1845-1847 in Austrian Galicia and its Socio-economic Background".
Link do strony konferencji 

Prof. Jacek Purchla laureatem Nagrody im. Vincenza
2015-09-11
Prof. Jacek Purchla został laureatem tegorocznej Nagrody Rady Miasta Krakowa Nowa Kultura-Nowej Europy im. Stanisława Vincenza, przyznawanej promotorom kultury z Europy Środkowo-Wschodniej za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury tego regionu. Uroczystość wręczenia nastąpiła 8 września w Krynicy podczas otwarcia XXV Forum Ekonomicznego.
Nagrodę, wręczaną od 2005 r., otrzymują osoby oraz instytucje, których działalność ma wpływ na życie publiczne i społeczne w Europie Środkowo-Wschodniej. W intencji pomysłodawców Nowa Kultura Nowej Europy ma być wyróżnieniem, które dostrzeżone zostanie nie tylko przez osoby związane ze światem kultury. Stąd właśnie wybór czasu i miejsca wręczenia nagrody. Na Forum Ekonomicznym obecne będzie bowiem międzynarodowe grona ekspertów, a także liderów życia politycznego, społecznego i gospodarczego.
Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody, którą tworzą: Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa, Prezes Instytutu Studiów Wschodnich, laureaci Nagrody oraz przedstawiciele instytucji działających w obszarze kultury, nauki i edukacji, zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.
Zdjęcia z uroczystości

Udział w konferencjach
2015-09-08
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz wzięła udział w międzynarodowej konferencji "Seventh European Workshop on Applied Cultural Economics", która odbyła się w dn. 4-5.09.2015 w Austrian Institute of Economic Research (WIFO) w Wiedniu pod auspicjami the Association for Cultural Economics International (ACEI). Dr hab. Murzyn-Kupisz zaprezentowała referat pt. Willingness to pay taxes to support museums in Poland. The case of the Castle Museum in Lancut
Pełny tekst referatu oraz innych wystąpień jest dostępny pod linkiem - http://martin.falk.wifo.ac.at/index.php?id=9

Prof. Jacek Purchla Przewodniczącym Polskiego Komitetu ds. UNESCO
2015-07-15
Minister Spraw Zagranicznych RP Grzegorz Schetyna powołał prof. Jacka Purchlę na stanowisko Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Zastąpi na tym stanowisku prof. Andrzeja Rottermunda. Prof. Purchla jest od dawna zaangażowany w działalność UNESCO, od lutego 2012 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 15 lipca 2015 r. w Warszawie.


Słowo od prof. Jacka Purchli:
Aktywność Polski w uczestnictwie w pracach UNESCO powinna skupiać się zarówno na stałym wzmacnianiu naszych działań w obszarach nauki i edukacji, jak i na wykorzystaniu faktu naszego członkostwa w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO (kadencja Polski trwa jeszcze do 2017 roku). Z tego zaszczytu wynika dla nas zarówno wielka odpowiedzialność za wzorowe stosowanie Konwencji paryskiej z 1972 r. o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, jak i wykorzystanie naszej obecności w Komitecie dla zwiększenia ilości polskich wpisów na prestiżową Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Polski Komitet ds. UNESCO ma status organu doradczego Rady Ministrów. Pełni rolę łącznika pomiędzy organizacją, a polskimi instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wspiera także inicjatywy podmiotów prywatnych, które przyczyniają się do realizacji programu UNESCO w Polsce. W skład Polskiego Komitetu ds. UNESCO wchodzą przedstawiciele instytucji rządowych współpracujących z UNESCO, których kompetencje pokrywają się z głównymi polami działalności Organizacji oraz osoby reprezentujące środowiska naukowe i twórcze. Przy Komitecie działają komisje problemowe: do spraw edukacji, nauk ścisłych, kultury, informacji i nauk społecznych.

 
Zdjęcia z uroczystości
Spacer po UEK z prof. Jackiem Purchlą
2015-07-03

Sobota, 4 lipca godz. 11.00
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Rakowicka 27
Budynek Główny


W sobotę 4 lipca prof. Jacek Purchla będzie przewodnikiem po kampusie UEK.
Zwiedzanie zorganizowano w ramach obchodów 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Gazetą Wyborczą.
Spacerownik po Kampusie UEK ukazał się jako Dodatek do Gazety Wyborczej 2.07.2015

 

Seminarium naukowe KRAKÓW - METROPOLIA
2015-07-03
KRAKÓW – METROPOLIA
W 25. rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczpospolitej   

Seminarium Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Lanckorona, 7 lipca 2015 r.


PROGRAM

11.00 Otwarcie obrad i wprowadzenie: prof. dr hab. Jacek Purchla

Sesja I - 11.30-13.30
METROPOLIA I JEJ WYMIARY. PERSPEKTYWA HISTORYCZNA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Referat wprowadzający: prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński

–    dr Piotr Miodunka, Handel Krakowa od XVI do XIX wieku. Stan badań i perspektywy badawcze nad rynkiem regionalnym miasta
–    dr Andrzej Laskowski,  Podgórze A. D. 1915 a metropolitalne ambicje Krakowa na początku XX wieku
–    dr Michał Wiśniewski, Rozwój architektury w Krakowie w I-ej połowie XX w. a metropolitalne ambicje miasta


Sesja II - 15.00-16.30
KONDYCJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE 25 LAT PO REAKTYWACJI
Referat wprowadzający: sędzia dr Jerzy Stępień – gość specjalny Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej

–    prof. dr hab. Jacek Purchla, Powrót do miasta – trudne narodziny samorządu w Krakowie w roku 1990
–    dr Dominika Hołuj, Dysproporcje redystrybucji środków publicznych i ich konsekwencje dla  wielkich miast Polski


Sesja III – 17.00 -18.30
REFLEKSJE NAD FUNKCJAMI METROPOLITALNYMI KRAKOWA
Referat wprowadzający: prof. dr hab. Jacek Purchla

–    dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, Muzea a funkcje metropolitalne dużych ośrodków miejskich. Przykład Krakowa
–    dr Dominika Hołuj, Przestrzenie publiczne Krakowa jako nośnik i wykładnik jego metropolitalności

18.30 – Podsumowanie i zamknięcie seminariumLink do zdjęć39. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
2015-07-02
Prof. Jacek Purchla, wiceprzewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO, uczestniczył w 39. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbywa się Bonn (28.06.-8.07.2015). Prof. Purchla wspólnie ze Snešką Quaedvlieg-Mihailović, sekretarz generalną Europa Nostra, zaprezentował raport Cultural Heritage Counts for Europe Irinie Bokovej, dyrektor generalnej UNESCO.
Raport omawia znaczenie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Europy, a także jego rolę w rozwoju kultury i ochronie środowiska naturalnego. W rekomendacjach podkreślona została konieczność przeprowadzania regularnych badań wpływu dziedzictwa na różne sfery życia. Takie badania w sposób jasny pokazują, że w dziedzictwo warto inwestować, ponieważ taka inwestycja przekłada się np. na rozwój kapitału społecznego i tworzenie nowych miejsc pracy.
Wywiad z dr hab. Moniką Murzyn-Kupisz
2015-07-01
Efekt Spielberga. Jak się zmienił krakowski Kazimierz

Rozmowa z dr hab. Moniką Murzyn-Kupisz, badającą przemiany zachodzące na Kazimierzu.

Wyborcza.pl Kraków Wiadomości z Krakowa
FKŻ - wykład dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz
2015-06-09
25 FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ

Wykład dr hab. Moniki Murzyn Kupisz

Dziedzictwo kulturowe a współczesność: 25 lat przemian krakowskiego Kazimierza

Miejsce: CKŻ • ul. Meiselsa 17
Data wydarzenia: 01/07/2015
Godzina rozpoczęcia: 12:00
Organizator: FKŻ

Przestrzeń, w jakiej żyjemy to nie tylko sprawa geografii, ale również a może przede wszystkim, kultury. Decydując się na osiedlenie w konkretnym miejscu, zgadzamy się na wpisanie swojego życia w konkretny wycinek przestrzeni, w fragment rzeczywistości. Kwartał to fragment świata, zorganizowany tak, by spełniał rolę wszechświata. To przestrzeń życia mieszkańców, tętniący rytmem codziennego dnia mikrokosmos.
Kwartały żydowskie na całym świecie funkcjonują jako dzielnice w centrum miasta, wyspy ściśle zorganizowanej według zasad kultury i religii rzeczywistości, otoczone gwarnymi światami obowiązującej kultury większości.
Ale kwartały żydowskie to nie rzeczywistości hermetycznie odizolowane od reszty świata. Bramy dzielnic otwierają i zamykają się permanentnie, dopuszczając zmiany ale i wpływając na świat zewnętrzny. Cykl wykładów o kwartałach żydowskich to opowieść o światach kultury żydowskiej na styku innych światów. Poznajcie historie i współczesne oblicza krakowskiego Kazimierza, Budapeszteńskiej VII dzielnicy, Lower East Side, weneckiego getta, żydowskich dzielnic w Galicji i Jerozolimie.

Program Festiwalu
 

PAU - spotkanie z prof. Janem Małeckim
2015-06-08
10.06.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU

W programie:
Spotkanie z prof. dr. hab. Janem Małeckim – pierwszym przewodniczącym Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
oraz promocja VI tomu Prac Komisji HiKŻ PAU
Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne

Czerwiec 2015 - udział w konferencjach
2015-06-08
W dniach 8-9 czerwca 2015 r. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz uczestniczyła w międzynarodowym seminarium Regional Studies Association pt. Cultural and creative quarters and cluster: developing a global perspective,  które odbyło się na Uniwersytecie w Angers (Francja). W trakcie seminarium dr Murzyn-Kupisz była moderatorem sesji Public policies oraz wraz z dr J. Działkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentowała referat pt. Creative Production and Consumption in a Post‐Socialist City in the Context of Implicit Creative Policies.

Program

W dniu 9 czerwca 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie dr Piotr Miodunka na posiedzeniu Zespołu Demografii Historycznej KND PAN przedstawił komunikat naukowy "Konsumpcja chłopska w świetle ankiety galicyjskiego Wydziału Krajowego z 1878 roku".

Konsultacje społeczne - Park Kulturowy na Krupówkach
2015-06-06
W dniu 2 czerwca 2015 r. w sali obrad Rady Miasta Zakopane odbyło się ostatnie z trzech zaplanowanych spotkań z mieszkańcami miasta w sprawie Parku Kulturowego na Krupówkach. W ramach tego spotkania w roli ekspertów wystąpili  pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: dr Dominika Hołuj - adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej oraz dr Mariusz Makowski psycholog społeczny - adiunkt w Katedrze Psychologii i Dydaktyki.
copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform