Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej Department Of Economic And Social History

 

Wykształcenie:
doktor habilitowany (19.05.2014), stopień naukowy uzyskany w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, rozprawa habilitacyjna pt. Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny
doktor nauk ekonomicznych (2005), stopień naukowy uzyskany w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, rozprawa doktorska pt. Rewitalizacja krakowskiego Kazimierza na tle przemian miast w Europie Środkowej po 1989 roku, promotor: prof. dr hab. Jacek Purchla, recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Mikułowski-Pomorski (AE Kraków), prof. dr hab. Andrzej Tomaszewski (Politechnika Warszawska)
M.A. European Leisure Studies (1999) interdyscyplinarne studia wyższe ukończone z wyróżnieniem uzyskaniem dyplomu wydanego przez Vrije Universiteit Brussel w Brukseli, Belgia, Katholieke Universiteit Brabant w Tilburgu, Holandia, Universidad de Deusto w Bilbao, Hiszpania oraz Loughborough University w Loughborough, Anglia; praca dyplomowa pt. Positioning European cities in tourist markets. City images created by tour operators for their customers (Wizerunki miast kreowane przez przedsiębiorstwa turystyczne na wybranych rynkach europejskich)
mgr ekonomii (1998) Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalność Studia Europejskie, studia magisterskie ukończone z wynikiem bardzo dobrym; praca magisterska pt. Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta historycznego na przykładzie Krakowa, promotor: prof. dr hab. Jacek Purchla
Akademia Dziedzictwa (2004) – studia podyplomowe w zakresie zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Praca naukowa:
od 1999 r. asystent, od 2005 r. adiunkt, od 12.2016 profesor nadzwyczajny UEK w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO, Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
w latach 2000-2009 starszy specjalista w Instytucie Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum Kultury

Inne doświadczenia naukowe i dydaktyczne:
- Francja, Clermont-Ferrand, Le Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées au MAssif Central (CERAMAC), Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand, wykładowca wizytujący, stypendium w ramach europejskiego programu wymiany LLP-Erasmus Programme dla kadry naukowo-dydaktycznej, 09, 2013;
- wykładowca i koordynator merytoryczny po stronie polskiej, Rutgers University, Chaps abroad: Preserving the Past for the Future: Prague and Krakow, letni program studiów realizowany w Krakowie i Pradze dla studentów Rutgers University z USA, 06-07.2013;
- Niemcy, Getynga, Georg-August-Universitaet Goettingen, wykładowca wizytujący, stypendium w ramach Programu LPP-ERASMUS dla kadry naukowo-dydaktycznej, 05.2012;
- Czechy, Ostrawa, Wydział Ekonomii, Politechnika w Ostrawie, udział w „International Erasmus Week”, spotkania naukowe i wykłady w języku angielskim dla studentów i kadry Wydziału Ekonomii,10.2011;
- wykłady dla studentów zagranicznych w ramach współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Fachhohschule Burgenland Eisenstadt (Austria) (2010, 2011, 2012), University of Newcastle (Anglia) (2006, 2007, 2011), Grand Valley State University (USA) (2008, 2009), Duquesne University, Pittsburgh (USA) (2009), Georg-August-Universitaet Goettingen (2012), Technische Universität Darmstadt (2012);
- wykłady dla studentów zagranicznych w ramach współpracy indywidualnej z Uniwersytetem Jagiellońskim, program „European Heritage and Collective Memories” (2008);
- wykłady i warsztaty dla uczestników międzynarodowych kursów letnich organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z:
- Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (2006, 2007, 2008),
- New School for Social Research, New York (2006, 2008),
- RWTH Aachen i Politechniką Krakowską (2007),
- Central European Initiative (2006),
- Ministerium für Bauen und Verkehr, Nordrhein- Westfalen (2006),
- National Trust of Scotland (2005);
- Czechy, Ostrawa, Wydział Ekonomii, Politechnika w Ostrawie, wykłady w ramach Autumn School of Regional Development oraz Regionalists’ Club, 28.10-3.11.2007.
- wykłady dla uczestników Programu „Course for Sustainability Strategies, Methodologies, Policies and Actions for Central and Eastern Europe” realizowanego przez The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) w Wenecji we współpracy z  International University oraz Central European University (2006, 2007);
- wykłady dla UNESCO (International Summer School in Poland) (2005).

Zrealizowane i będące w trakcie realizacji projekty badawcze:
Tytuł projektu badawczego: „Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i implikacje działalności artystów w przestrzeni miast postsocjalistycznych”
Okres realizacji: 2013-2016
Charakter: projekt badawczy, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu NCN „SONATA BIS”, umowa nr UMO-2012/05/E/HS4/01601 do wniosku nr 2012/05/E/HS4/01601
Miejsce realizacji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Charakter udziału: kierownik i główny wykonawca projektu

Tytuł projektu badawczego: „Instytucje muzealne z perspektywy ekonomiki kultury”
Okres realizacji: 2012-2015
Charakter: projekt badawczy, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu NCN „OPUS”, umowa nr UMO-2011/03/B/HS4/01148 do wniosku nr 2011/03/B/HS4/01148
Miejsce realizacji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Charakter udziału: kierownik i główny wykonawca projektu

Tytuł projektu badawczego: „Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Doświadczenia Polski doby transformacji systemowej”
Okres realizacji: 2008-2011
Charakter: projekt badawczy własny (habilitacyjny), grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, numer rejestracyjny projektu badawczego: N N114 209634, umowa nr 2096/B/H03/2008/34
Miejsce realizacji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Charakter udziału: kierownik i główny wykonawca projektu

Tytuł projektu badawczego: „Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego”
Okres realizacji: 2010
Charakter: projekt badawczy realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Miejsce realizacji: Centrum Studiów Regionalnych UniRegio, Kraków
Charakter udziału: kierownik i jeden z wykonawców projektu

Tytuł projektu badawczego: „Les politiques de renouvellement urbain des villes d’Europe centrale illustrées par la réhabilitation de quartiers existants: Cracovie” / „Urban regeneration policies in Central and Eastern Europe. Krakow case study”
Okres realizacji: 2008-2009
Charakter: międzynarodowy projekt badawczy finansowany przez Agence National de l’Habitat (ANAH) z Francji, polska edycja projektu realizowanego w czterech miastach europejskich: Lipsk, Budapeszt, Kraków oraz Ryga
Miejsce realizacji: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Charakter udziału: wykonawca projektu, koordynator po polskiej stronie

Badania statutowe prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Tytuł projektu badawczego: „Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz wykorzystanie galicyjskiego dziedzictwa kulturowego w rozwoju makroregionu Polski południowo-wschodniej”
Okres realizacji: 2012
Charakter: projekt badawczy w ramach badań statutowych prowadzonych przez Katedrę Historii Gospodarczej i Społecznej, grant nr 46/KHGiS/1/2012/S/046
Miejsce realizacji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Charakter udziału: wykonawca projektu, autorka rozdziału opracowania pt. „Wielokulturowe dziedzictwo kulturowe Galicji we współczesnych działaniach placówek muzealnych Polski południowej”

Tytuł projektu badawczego: „Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja: pole konfliktu czy czynnik rozwoju”
Okres realizacji: 2010-2011
Charakter: projekt badawczy w ramach badań statutowych prowadzonych przez Katedrę Historii Gospodarczej i Społecznej, Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO, grant nr 78/KHGiS/1/2010/S/576, grant nr 144/KHGiS/1/2011/S/623
Miejsce realizacji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Charakter udziału: wykonawca projektu, w każdym roku autorka jednego rozdziału opracowania: 2010 r.: Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty. Szansa czy balast dla dzielnicy?, 2011 r.: Dziedzictwo kulturowe w polityce samorządu regionalnego. Przykład Małopolski

2007 - członek zespołu przygotowującego koncepcję certyfikacji zawodów związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla potrzeb turystyki w ramach projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, administrator projektu: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

2000 - członek zespołu realizującego projekt badawczy „Przemysł kulturowy – województwo małopolskie”, opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dla potrzeb Kontraktu Wojewódzkiego, kierownik projektu: J. Purchla, współautorzy: K. Broński, M. Smoleń

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda rektora UEK III stopnia za działalność naukową, 2013
Nagroda rektora UEK II stopnia za działalność naukową, 2012
Nagroda rektora UEK III stopnia za działalność naukową, 2011
Nagroda rektora AE II stopnia za działalność naukową, 2006
Nagroda tygodnika „Polityka” – stypendium „Zostańcie z nami” dla wyróżniających się młodych naukowców, 2007 r.
Nominacja książki „Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji” do finału konkursu im. J. Długosza na najlepszą książkę roku 2006 r. z dziedziny szeroko pojętej humanistyki, 2007 r.

Obszar badawczy, zainteresowania naukowe:

Ekonomika kultury. Ochrona dóbr kultury. Ekonomiczne i społeczne aspekty konserwacji obiektów zabytkowych. Współczesne koncepcje i interpretacje dziedzictwa kulturowego. Polityka kulturalna. Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Przemiany ekonomiczne, społeczne i przestrzenne miast, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków miejskich Europy Środkowej w okresie transformacji systemowej. Teoretyczne i praktyczne aspekty rewitalizacji historycznych dzielnic i miast. Wielokulturowość Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej.
od 11.2007 członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)
recenzent dla czasopism naukowych „Urban Studies”, „Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development”, „Journal of Cultural Heritage”, „Quaestiones Geographicae”, „International Journal of Cultural Policy”, „Ochrona Zabytków”

Prowadzone przedmioty:
Ekonomika kultury i zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Zarządzanie kulturą
Heritage in Poland: protection, management, interpretation
Rewitalizacja miast
Społeczne problemy miasta i ich rozwiązywanie
World economic history
Historia gospodarcza
History of Poland illustrated through art and architecture

copyright © 2009 UEK KHGiS
created by openform